به كارگيري نمايشگر اولد در آيفون از سال 2018

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- شركت اپل از سال 2018 به اين سو در تمامي گوشيهاي هوشمند توليدي خود از نمايشگرهاي پيشرفته OLED استفاده خواهد كرد.

منابعمطلعميگويندمدلهايجديدآيفونكهازنيمهدومسال8102 روانه بازار ميشوند همگي به اين نوع نمايشگرها مجهز خواهند بود.

اگر چه گفته ميش//ود اپل امسال س//ه مدل جديد از آيفون را روانه بازار ميكند اما هيچ يك از اين س//ه مدل قرار نيس//ت به نمايشگرهاي OLED مجهز باشند.

اين شركت هنوز بهطور رسمي در مورد اخبار مربوط به ويژگيهاي آيفونهاي جديد اظهارنظر نكرده است. ظاهرا اپل قصد داشت امسال از نمايشگرهاي OLED در توليدات خود استفاده كند، اما شركتهاي طرف قرارداد با اپل قادر به تامين حجم زياد نيازهاي اين شركت نبودهاند.

همچنين بعيد به نظر ميرسد تمامي مدلهاي آيفون در سال 2018 به نمايش//گرهاي OLED مجهز شوند زيرا شركتهاي توليدي باز هم قادر به رفع نيازهاي يادشده نيستند. منابع مطلع ميگويند ممكن است اپل به توليد گوشيهايي با نمايشگرهاي السيدي تا اوايل سال 2019 ادامه دهد.

اپل عرضه مدلهاي جديد آيفون را در نيمه دوم س//ال 2017 آغاز ميكند كه پيشبيني ميشود تعداد آنها بالغ بر 90 ميليون واحد باشد. سامس//ونگ و الجي از توليدكنندگان بزرگ نمايش//گرهاي OLED هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.