ساخت تراشه سهبعدي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- محققان دانش//گاهي موفق به ايجاد روش//ي تازه براي توليد تراشههاي سهبعدي شدهاند. اين تراشهها به قدرت رايانههاي نسل آتي خواهند افزود.

محققان MIT روش تازهاي براي ساخت تراشههاي سهبعدي ايجاد كردهاند. در اين روش با استفاده از نانوتوبهاي كربن و سلولهاي حافظه PRAM طرح يك پردازشگر تركيبي نانوالكتريكي ساختهاند كه ساختار پيچيده و سهبعدي پشتيباني ميكند. اين درحالي است كه روشهاي توليد تراشه فعلي فقط با ساختارهاي دوبعدي همخوان هستند.

چ//ون تركيبهاي مدارهاي كربن نانوت//وب و حافظه RRAM در دماي كمتر از 200 درجه س//انتيگراد ساخته ميشود، توليد سهبعدي تراشه امكانپذير شده است. اين درحالي است كه تراشههاي دوبعدي سيليكوني در دماي هزار درجه سانتيگراد توليد ميشوند. به عبارت ديگر كاهش دماي توليد بدان معناست كه ميتوان اليههاي متعدد تراشه را بدون آسيب به اليههاي زيرين ساخت.

يكي ديگر از داليل خاص بودن اين طرح، قابليت تركيب اين تراشه با بخش حافظه در يك پردازشگر است. به گفته كارشناسان توليد تراشههاي سهبعدي به قدرت رايانهها را ميافزايد زيرا تراشههاي فعلي با توجه به علم فيزيك داراي محدوديت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.