هزینهخریداقساطیکاهشیافت

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه مس/کن- بان//ک عامل اجرای سیاس//تهای توسعه مسکن قس//طی با تس//هیل پرداخت اقساط وام ب//دون س//پرده از مح//ل اوراق، ب//دون تغیبر در س//قف تس//هیالت شرایط جدیدی را در اختیار زوجین قرار داده اس//ت. روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرده این بانک شرایط انتقال تسهیالت ساخت بدون سپرده از مح//ل اوراق س//اخت مس//کن به خری//داران واحدهای تکمیلش//ده )فروش اقساطی( را تسهیل و شرایط ویژهای نیز برای زوجین تعریف کرد. بر اس//اس ضوابط جدید وضعش//ده توس//ط بانک مسکن، امکان تقسیط تس//هیالت س//اخت پرداختشده به سازندگان در قالب قرارداد »مشارکت مدنی« به خری//داران واحدهایی که با این تس//هیالت )بدون سپرده و از محل اوراق( ساخته شدهاند، تسهیل شده اس//ت. سقف تس//هیالت قابل انتقال به خری//دار در حالت انفرادی برای تهران 60 میلیون تومان، برای مراکز استانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و برای س//ایر مناطق شهری و خارج از محدوده خدمات ش//هری نیز 40 میلیون تومان است.

اگرچه سقف تسهیالت قابل انتقال ب//ه خریدار در قالب فروش اقس//اطی واحدهای//ی که به صورت مش//ارکت مدنی س//اخته شده، نس//بت به سال قبل تغییری نکرده است اما از ابتدای تابستان امسال مقرر شده خریداران در ته//ران تنها به ازای 20 میلیون تومان از کل تسهیالت 60 میلیون تومانی و در مراکز استان و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت نیز تنها به ازای 10 میلیون تومان از تسهیالت باید اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری کنند. به این ترتیب الباقی تسهیالت مذکور بدون هیچ قید و شرط و بدون نیاز به خرید اوراق به متقاضیان خرید واحدهای مس//کونی س//اخته شده با تسهیالت بدون سپرده بانک مسکن، قابل انتقال است.این در حالی است که ت//ا پیش از این ابالغیه، خریداران باید به ازای کل تس//هیالت منتقلشده از سازنده به آنها، اوراق مسکن خریداری میکردند و در نتیجه هزینه بیشتری باب//ت برخ//ورداری از ش//رایط فروش اقساطی واحد مسکونی میپرداختند. مدت تقس//یط این تس//هیالت بدون سپرده نیز طبق ضوابط موجود هشت سال اس//ت.بانک مس//کن با تکیه بر مقررات موجود از ابتدای تابستان امسال قابلیت جدیدی هم برای زوجین جوان ایج//اد کرده که به واس//طه آن امکان انتقال تسهیالت مش//ارکت مدنی به زوجین خریدار واحدهای ساختهشده به این ترتیب نیز فراهم ش//ده اس//ت. پیش از این انتقال تس//هیالت تنها در حالت انفرادی ممکن بود اما از ابتدای تابستان امس//ال میتوان تسهیالت را با س//قفهای باالتری نسبت به حالت انفرادی، به زوجین انتقال داد و همان گونه که امکان اس//تفاده از تسهیالت اوراق و تس//هیالت صندوق یکم برای زوجی//ن روی یک خانه فراهم اس//ت، امکان انتقال تس//هیالت س//اخت به زوجین در قالب قرارداد فروش اقساطی نیز فراهم شده است.

س//قف تس//هیالت زوجین از این محل نیز مش//ابه تس//هیالت از محل اوراق مسکن تعیین شده و در تهران، مراکز استانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و نیز در سایر مناطق شهری، ‪80 ،100‬ و 60 میلیون تومان است. بنابراین در تهران در صورتی که ماندهاقس//اط تس//هیالت ساخت یک واح//د مس//کونی 100 میلیون تومان باش//د، امکان تقس//یط آن به صورت دو فقره تسهیالت 50 میلیون تومانی برای زوجین متقاضی خرید آن واحد فراهم است. نرخ سود این مدل فروش اقس//اطی برای زوجی//ن 18 درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال تعیین شده است. اگرچه مدت بازپرداخت آن در مقایسه با تسهیالت بدون سپرده از محل اوراق هفت سال کمتر و سود آن 0/5 درصد بیش//تر است اما با توجه به اینکه هیچ هزینهای بابت خرید اوراق نمیپردازند یا ش//رایطی نظیر رسوب بخشی از تسهیالت به صورت سپرده برای آن در نظر گرفته نش//ده اس//ت، زوجی//ن جوانی ک//ه از عهده پرداخت اقساط این تسهیالت برمیآیند، عمال میتوانند با هزینه کمتری از تسهیالت 100 میلیون تومانی استفاده کنند.

هزینه خرید اوراق برای تسهیالت از محل اوراق 100 میلیون تومانی در حالت عادی حدود 15 میلیون تومان است که در مدل فروش اقساطی، این هزینه به کلی حذف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.