پیشفروش شهر در ماههای پایانی مدیریت شهری

Jahan e-Sanat - - News -

نایب رییس کمیس//یون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از بررسی تبلیغات دقیقه 90 شهرداری تهران در ش//ورای شهر خبر داد. محمدمهدی تندگویان با اشاره به حواش//ی اخیر تبلیغات دقیقه 90 شهرداری تهران که تبلیغ//ات در محیط مت//رو را به مدت 42 ماه پیشفروش کرده بود و انتشار نامهای منتسب به مدیر عزلشده بازرگانی مترو که در فضای مجازی قرار گرفت، با بیان اینکه موضوع تبلی//غ نهتنها در مترو بلکه در س//طح ش//هر تهران مبهم است، گفت: پیش از این در خصوص وضعیت تبلیغات در سطح شهر تهران از شهردار تهران پرسیده بودم که معاون برنامهریزیاش به سوال من پاسخ داد که عمال مورد قبول نیست و به جمعبندی نرسید.

وی با بیان اینکه در زمینه تبلیغات شهر تهران نه مدل انجام مناقصه، نه نحوه واگذاری و نه دسترس//ی به سامانه تبلیغات شهری مشخص نیست، گفت: پیرو این فضای مبهم و غیرش//فاف هر مدل تبلیغی میتواند اتفاق بیفتد. نایب رییس کمیسیون معماری شهرسازی و شورای شهر تهران با بیان اینکه تبلیغات مترو، اتوبوس و ... زیر نظر س//ازمان زیباس//ازی شهرداری تهران است و هیچ نوع اطالعاتی در خصوص نحوه واگذاری تبلیغات منتشر نمیشود، گفت: سه س//ال و نیم است که مکاتبات و سواالت زیادی از شهردار و معاونانش در خصوص این مساله داشتهایم اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهایم.وی با بیان اینکه نهادی را سراغ ندارم که یکدفعه مانند مترو این حجم تبلیغات را در بلندمدت واگذار کند به ایس//نا گفت: عموم//ا قراردادهای تبلیغاتی س//االنه و جزء به جزء با برگزاری مناقصه یا مزایده اس//ت و عاقالنه نیس//ت که این حجم تبلیغات در فضای مترو را یکدفعه و به مدت طوالنی واگذار کنیم. تندگویان با بیان اینکه خوشبختانه مردم و شبکههای اجتماعی این تبلیغ را مش//اهده کرده و با فش//ارهای روانی مانع از انعقاد این قرارداد ش//دهاند، گفت: اما تعداد تابلوها در س//طح ش//هر ته//ران و ... زیاد اس//ت و هیچک//س در مورد آنها صحبت نمیکند و مشخص نیست درآمد این تابلوها چقدر است، درآمده//ا به کجا میرود و هنوز حجم تابلوهای تبلیغاتی در اتوبوسها، تبلیغات محیطی، تلویزیونهای ش//هری و بیلبوردهای مناسبتی ...و چقدر است و درآمد آنها به چه میزان است و چه میشود.نایب رییس کمیسیون معماری شهرس//ازی ش//ورای ش//هر تهران با بیان اینکه اینگونه قراردادها پیشفروش//ی شهر است، گفت: حاال در انتهای مدیریت شهری فعلی قرار داریم و نباید قراردادهای تعهدآور بلندمدت در این دوره منعقد شود. حال جای سوال است که چرا منافع عمومی شهر را به این سرعت میخواهند به مدت دو سال پیشفروش کنند. „ تهاترامالکشهربامطالباتپیمانکاران تندگویان ضمن هشدار نسبت به پیشفروش شهر در ماههای پایانی مدیریت شهری، گفت: شهرداری متاسفانه در بخشهای دیگر نیز چنین عملکردی داشته به گونهای که ش//اهد هستیم در بحث پرداخت بدهیهای شهرداری نهتنها هیچ گزارش مشخص و معلومی در خصوص میزان دقیق بدهیهای ش//هرداری نداریم بلکه هر ماه شهرداری اعالم میکند میزان بدهیها کمتر شده اما جای سوال است که بر چه اساس و پرداخت از چه منابعی این بدهیها کمتر شده است و متاسفانه شاهدیم امالک موجود را در مقابل مطالبات پیمانکاران تهاتر میکنند و این سبب از بین رفتن امالک بزرگمقیاس میشود.

وی با بیان اینکه پیشفروشی شهر که موجب میشود مدیریت بعدی به چالش کشیده شود، قابل قبول نیست، گفت: در مورد حواشی ایجادشده در خصوص پیشفروش 42 ماهه تبلیغات در فضای ایستگاههای مترو این موضوع قطعا در ش//ورای شهر بررسی خواهد شد اما واقعیت این است که وقتی برای یک موضوع که پاسخ هم داده نشده سه سال و نیم زمان برد، این موضوع با مهلت دو ماه مانده از عمر شورای شهر ابتر خواهد ماند و صحت و سقم نامه منتسب به مدیر عزلشده مترو نیز احصا و در صورت تایید موضوع در صحن شورای شهر پیگیری خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.