نقش حداقلی دولت در رشد صنعت اردبیل

Jahan e-Sanat - - News -

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان اردبیل گفت: بررسیها نشان میدهد نقش بخش دولتی در رشد صنعت استان حداقل بوده و صنعت فعلی محصول تالش بخش غیردولتی است. حامد عاملی در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن تصریح کرد: استانهای صنعتی از دو منظر طی سالهای گذشته توانستهاند به رشد و توسعه صنعتی دست یابند.

وی افزود: بخش اول س//رمایهگذاری دولتی اس//ت که موجب ش//ده زنجیره پروژههای بزرگ شکل بگیرد و بخش دوم ارائه ارز هفت هزار تومانی اس//ت که زمانی موجب توس//عه برخی اس//تانها شد اما در خود اردبیل از این فرصت، استفاده بهینه نداشتیم.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، صنعت فعلی ما شاهد محصول تالش مردم است و به جای سرمایهگذاری بخش دولتی در واقع خود مردم بیشتر تالش داشتهاند.

وی با بیان اینکه صنعت اردبیل نوپاست و از سال 72 مورد توجه قرار گرفته است، متذکر شد: سهم صنعت در اقتصاد استان تنها شش درصد است و این در حالی است که سهم صنعت در اقتصاد کشور 11 درصد محاسبه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.