افزایش مصرف برق در اردبیل

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل از افزایش مصرف برق طی روزهای اخیر به دلیل افزایش ناگهانی دمای هوا خبر داد. علیرضا علیزاده در حاشیه بررسی میزان مصرف برق استان طی روزهای اخیر به خبرنگار مهر گفت: به دلیل افزایش دما با افزایش مصرف برق به ویژه برای وسایل سرمایشی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه میزان مصرف به پیک بار مصرف نرس//یده اس//ت، ادامه داد: در 25 تیرماه سال گذشته پیک بار 318 مگاوات بود اما در روزهای اخیر مصرف 310 مگاوات محاسبه شده و هنوز به پیک بار نرسیدیم. مدیرعامل توزیع برق استان تاکید کرد: این در حالی است که در سطح کشور به دلیل افزایش قابل توجه مصرف برق در برخی استانها از پیک بار مصرف عبور کردیم و شاهد رشد هفت درصدی مصرف بودیم.

علیزاده با اذعان به اینکه 47 درصد مصارف برق اردبیل مربوط به مشترکان خانگی است، اضافه کرد: 80 درصد مشترکان ما خانگی هستند و الزم است صرفهجویی در این بخش به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه ساعات اوج مصرف از 12 تا 16 و همچنین از 20 تا 23 است، تصریح کرد: در این ساعات الزم است مصرف برق مدیریت شده و وسایل پرمصرف به صورت همزمان در منازل استفاده نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.