طراحی نرمافزار تست و بازرسی کنتورهای برق با تلفن همراه

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از طراحی نرمافزار تست و بازرسی کنتورهای برقباتلفنهمراهخبرداد.قاسمشهابیبابیاناینمطلباظهارداشت:مکانیزهوبهنگام نمودن تمامی فعالیتها در حوزه مشترکین همراه جزو اهداف و برنامهها بوده است.وی گفت: در همین راستا این شرکت با همکاری یکی از شرکتهای بومی استان اقدام به طراحی و پیادهسازی نرمافزار تست و بازرسی بر بستر تلفنهمراه کرده است که فرآیند ثبتسوابقتستوبازرسیمشترکیندچارتغییراتراثبتکند.مدیرعاملشرکتتوزیع برق مازندران آنالین بودن ثبت اطالعات تست و بازرسی در این نرمافزار را از مهمترین مزیتهای این برنامه برشمرد و افزود: در این نرمافزار ارتباط بین نرمافزار تحت وب و تلفنهمراه به صورت آنالین بوده و مأمور بازدید میتواند بالفاصله بعد از ثبت سوابق اقدام به ارسال آنها برای سرور کند که این امر دسترسی به نتایج بازرسی را خصوصا در مواردی که نیاز به اعالن فوری نتایج بازدید است )مانند تقاضای مشترک از قبیل تغییر نام (...و بسیار تسهیل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.