مصرف روزانه 9 میلون مترمکعب گاز در اردبیل

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر عامل ش//رکت گاز اس//تان اردبیل گفت: بهطور متوس//ط روزانه 9 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخشهای مختلف خانگی، صنعتی ...و این استان مصرف میشود. فیروز خدایی اضافه کرد: این رقم در طی سال گذشته و در بخشهای خانگی، صنعتی و تجاری و CNG مصرف شده است.

وی ب//ا بی//ان اینکه در این مدت بالغ بر دو میلی//ارد و 472 میلیون و 700 هزار مترمکعب گاز طبیعی در این استان مصرف شده است، اضافه کرد: این رقم در مقایسه با سال 94 رشد 12 درصدی داشته است. مدیرعامل شرکت گاز استان میزان مصرف گاز طبیعی استان در بخشهای یاد شده را دو میلیارد و 208 میلیون و 600 هزار مترمکعب برشمرد. وی افزایش 12 درصدی در مصرف گاز را طی یک سال رقم زیادی ندانست و با اشاره به همکاری و صرفهجویی شهروندان در این خصوص تاکید کرد که توسعه فرهنگسازی در بحث استفاده بهینه از گاز طبیعی از عوامل افزایش کم در مصرف گاز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.