نشست معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک با رییس سازمان برنامه و بودجه گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه ویژه به ظرفیتهای اقتصادی داخلی. معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نشستی با رییس سازمان برنامه و بودجه استان گیالن در خصوص اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در صنایع کوچک اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درونگراست، یعنی به ظرفیتهای اقتصادی داخلی توجه ویژه دارد. با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و وجود شهرکهای صنعتی متعدد در اطراف شهرها، همچنین وجود بنگاههای خرد و کوچک در حال حاضر شرایط برایتحققاقتصادمقاومتیمهیااست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.