بهرهبرداری از ترمینال سالم تا پایان سالجاری

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- محمود نویدی، مدیرعامل ش//رکت شهر فرودگاهی امام )ره( با رد توقف عملیات ساخت ترمینال سالم، گفت: با حذف ساخت سالن اختصاصی -VIP- این ترمینال، تعداد گیتهای ترمینال سالم فرودگاه امام از 28 به 50 گیت بازرسی افزایش یافت. محمود نویدی ضمن رد توقف عملیات ساخت ترمینال سالم اظهار داشت: با حذف ساخت سالن اختصاصی -VIP- این ترمینال، تعداد گیتهای ترمینال سالم فرودگاه امام از 28 به 50 گیت بازرس//ی افزایش یافت. همچنین روند س//اخت ترمینال سالم توسط پیمانکار آن ادامه دارد و امیدواریم طبق قراردادی که منعقد شده تا پایان امسال این ترمینال مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآورشد: در طراحی اولیه این ترمینال یک سالنVIP در نظر گرفته ش//ده بود اما برای افزایش ظرفیت جابهجایی مس//افران در این ترمینال به خصوص در ایام حج با مذاکراتی که با پیمانکار شد، این سالن از نقشه فنی آن حذف شد. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام )ره( اظهارداشت: هرچند تغییرات فنی ممکن است زمان اتمام پروژهها را به تاخیر بیندازد، اما همه در تالش هستند عملیات اجرایی این ترمینال تا پایان امسال به پایان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.