6409 نفر اوراق مسکن خریدند

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نیم- تعداد 6409 نفر با خرید 335 هزار برگه اوراق حقتقدم تسهیالت مسکن در هفته گذشته وارد فرآیند خرید خانه شدند. بیش از 463 میلیارد و 311 میلیون ریال انواع س//ود هفته گذش//ته توسط معاونت عملیات شرکت س//پردهگذاری مرکزی به 9011سرمایه گذار پرداخت شد و تعداد 95 مورد اصالح مشخصات و تعداد 20 وکالتنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.

همچنین در این مدت تعداد 6409 نفر با استفاده از اوراق حقتقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شد که حجم این معامالت بیش از 335 هزار و 730 برگه اوراق بود. بر اساس این گزارش، معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز ش//ده است و هماکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیالت مسکن در این شرکت معامله میشود.براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیالت خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکناز5/81به5/71درصدکاهشیافتهاست.همچنینسقففردی تسهیالت خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر005 میلیون ریال و سایر مناطقه شهری 400 میلیون ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.