اولین مدیرعامل زن در »هما«

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- سرانجام پس از ماهها گمانیزنی در خصوص خداحافظی فرهاد پرورش با هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، در این هفته مراسم تودی//ع وی و معارف//ه اولین مدیرعامل زن هما برگزار میش//ود. اوایل اردیبهش//تماه امسال اعتبارنامه فرهاد پرورش بهعنوان نماینده جدید ایران در سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری )ایکائو( توسط وزیر امور خارجه امضا و برای »صدور دستورات مقتضی« به وزیر راهوشهرسازی ارسال شد.

در این بین فردی که بر صندلی مدیرعامل هش//ت س//اله ایران ایر تکیه میزند، همان فردی است که نیمههای اردیبهشت امسال خبرهای غیررسمی از انتخابش به عنوان مدیرعامل ایران ایر حکایت داشت. صحبت از فرزانه شرفبافی، عضو کنونی هیاتمدیره هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران است. گفته میشود وزیر راهوشهرسازی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید ایران ایر حضور مییابد. الزم به ذکر است که روابط عمومی ایران ایر تاکنون از رسانهها برای پوشش خبری این رویداد دعوت به عمل نیاورده است. فرهاد پرورش مهرماه سال 88 جایگزین حسامی، مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری جمهوری اسالمی ایران شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.