بررسيجانمایيخانهمهربازنشستگاندرشهراصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

درجلسهکمیسیونماده5 اینهفتهاستانکهبهریاستمحمدعليطرفه،معاونهماهنگيامورعمرانياستانداريوباحضورحجتاله غالمي،مدیرکلراهوشهرسازياستاناصفهانودیگراعضابرگزارشد،92 موردازموارداصالح،تعیینودقیقسازيخطبدنه،تقلیلویاتعریض عرضگذر،درخواستافزایش ارتفاع،حذفیااضافهکردنگذروتغییرکاربريمربوطبهشهراصفهانمطرحشدوموردبررسيقرارگرفت. از موارد حائز اهمیت مطرح شده جانمایي خانه مهر بازنشستگان بود که در این خصوص معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گفت: بهتر است براي رفع مشکل خانه مهر بازنشستگان که طبق مصوبه دولت فضایي است فرهنگي جهت استفاده بازنشستگان، هرچه سریعتر اقدام و براي این مکان زمیني انتخاب شود که نیاز به آزادسازي یا قطع درختان و از این قبیل مشکالت نداشته باشد تا این مورد هر چه سریعتر حل شود. در ادامه جلسه انتخاب محل جانمایي خانه مهر به شهرداري واگذار شد تا هرچه سریعتر زمیني براي این مکان در نظر گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.