صدوربیشاز98 هزارجلدسندروستایی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکلبنیادمسکنگلستانگفت:برایرسمیتبخشیدنبهمالکیت روستاییان و زمینهسازی سرمایهگذاری در روستاها، از ابتدای طرح تاکنون 89 هزارو186 جلدسندبهمتقاضیانتحویلدادهشدهاست.محمدتقی زمانینژاد گفت: اجرای طرح سنددار کردن خانههای روستایی، ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها و امکان بهرهگیری روستاییان از تسهیالت بانکی و همچنین افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی امالک را در پی دارد. وی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن روستایی افزود: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون بنیاد مسکن 89 هزار و 681 جلد سند به متقاضیان روستایی تحویل داده است. وی ادامهداد:ازسال29 تاکنونبرایامالکشهریدوهزارو491 جلدسند مالکیتصادرشدهاست.گفتنیاست،گلستان249 روستایباالی02 خانوار دارد که طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال گذشته 47/8 درصد جمعیت استان در این روستاها سکونت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.