اجرای فاز دوم خط انتقال رینگ دور شهر لنگرود

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر امور آبفای لنگرود از اجرای فاز دوم خط انتقال رینگ دور شهر از محل منابع حاصل از تبصره3 خبر داد. سید ضیاء علوی، مدیر امور آبفای لنگرود با اشاره به اجرای فاز دوم خط انتقال رینگ دور شهر لنگرود اظهار داشت: پروژه به طول 1/2 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 5000 میلیون ریال از محل منابع درآمدهای حاصل از تبصره 3 شهر لنگرودباپیشرفتفیزیکی05 درصددرحالاجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.