حذف2 کیلومترشبکهموازیآبرسانیدرقدس

Jahan e-Sanat - - News -

مدیردفتر فنی امور آبفای شهرستان قدس از جمعآوری شبکههای موازی از ش//بکه توزیع آب ش//رب در این شهرستان خبر داد. حسن حاج حیدری گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی مسیرهای دو یا چند ش//بکهای در راس//تای کاهش حوادث و به تبع آن بهبود کیفیت آب شرب منطقه ظرف سه ماهه اول سالجاری 2780 متر شبکه موازی از سیستم شبکه توزیع آب شهر قدس حذف شد که این موضوع سهم بسزایی در بهبود کمیت و کیفیت آب شرب شهرستان خواهد داشت. حیدری ادامه داد: برنامهریزی الزم جهت حذف کامل خطوط موازی در سطح شهرستان قدس انجام شده است که عملیات اجرایی آن به صورت مستمر ادامه خواهد داشت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.