اجرای طرح تغییر ساعت کار ادارات

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقگلستانگفت:01 درصددرمصرف برق استان گلستان با اجرای طرح تغییر ساعت کار ادارات، صرفهجویی میشود. علیاکبر نصیری در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح تغییر ساعت کار ادارات اظهار داشت: از روز سهشنبه 13 تیر ساعات کار ادارات استانگلستانتغییرمیکندواینسببصرفهجویی01 درصدیدرمصرف برقخواهدشد.مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانگلستانتصریح کرد:باتوجهبهگرمایهواوپیشبینیگرمترشدنهوادرجلسهبامعاونان استانداری، پیشنهاد تغییر ساعات کار ارائه شد و پس از بررسی قانونی این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. نصیری تاکید کرد: با تغییر ساعات کار ادارات پیشبینی میش//ود به میزان 10 درصد و حدود 110 مگاوات در مصرفبرقصرفهجوییشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.