11

Jahan e-Sanat - - News - آمار

رسيدگي به تخلفات بورس//ي كه از سوي سهامداران يا اركان اجرايي صورت ميگيرد هميش//ه يكي از راههاي ارتقاي شفافيت در بازار سرمايه بوده است. از ابتداي سال 96 تاكنون 101 گزارش تخلف جديد توس//ط واحدهاي نظارتي س//ازمانهاي ب//ورس در حوزه ناش//ران و بازار و كارگزاران به كميته رسيدگي به تخلفات واصل شده و اين كميته در اين مدت 896 تصميم اعم از قرار و حكم صادر كرده است. از اين تعداد گزارش تخلف، 22 گزارش مربوط به كارگزاران، 56 گزارش مربوط به ناش//ران، 17 گزارش مربوط به نهادهاي مالي و باقي آن مربوط به ساير اشخاص تحت نظارت همچون تش//كلهاي خود انتظام است.سيد مرتضي شهيدي، مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم اين خبر به س//نا گفت: از اين تعداد تصمي//م، 93 مورد از آنه//ا منجر به صدور راي در كميته رسيدگي به تخلفات شده و در اين مدت به منظور صدور آرايي همچون جريمه نقدي و سلب صالحيت، 382 قرار ارجاع به هيات رس//يدگي به تخلف//ات نيز صادر و هيات نيز تاكنون 286 مورد از آنها را مورد بررسي و تاييد قرار داده كه منتهي به صدور راي بدوي ش//ده اس//ت. وي با بيان اينكه كميته رسيدگي به تخلفات سازمان بورس در اجراي ماده 5 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، 421 قرار ارجاع به تش//كلهاي خودانتظام صادر كرده است، گفت: از كل احكام صادره توس//ط هيات رسيدگي به تخلفات در اين م//دت، تعداد 142 راي ش//امل جريمه نقدي مجموعا به مبلغي بيش از 28 ميليارد ريال صادر شده است. شهيدي گفت: همچنين 92 اخطار، 35 تذكر، 10 سلب صالحيت و س//اير مجازاتها از جمله محروميت و لغو گواهينامه و مجوز نيز صادر شده كه با لحاظ سوابق انضباطي متهمان به تخلف، درخصوص يكايك آنها توسط كميته رسيدگي به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمگيري شده است. مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان افزود: مراجع رسيدگي به تخلفات در صورت دريافت گزارش تخلف از نهادهاي نظارتي طبق روال قانوني اقدام به رسيدگي و صدور راي مقتضي ميكنند و در عين حال چنين امري صرف نظر از بعد بازاري ناش//ران و نهادهاي مالي بوده و الزم اس//ت س//رمايهگذاران به اتكاي اسناد و مدارك و صورتهاي مالي ناشران اقدام به معامله كرده و از هياهوي برخي اشخاص سودجو متاثر نشوند.

مزايده سهم دولت در چهار شركت دولتي كشت و صنعت و دامپروري دامغان، خدمات حمايتي كش//اورزي، فرآوري مواد پروتئيني اس//تان كردستان و قند دزفول 9 مردادماه امسال برگزار ميشود. به گزارش ايرنا، اين مزايده، نخستين مزايده سهام شركتهاي دولتي در سال 96 به شمار ميرود و خري//داران طبق قانون تا يك روز قبل از برگزاري مزايده فرصت دارند پاكت قيمت پيش//نهادي خود را به س//ازمان خصوصيسازي تحويل دهند. سيدجعفر سبحاني، مشاور رييس سازمان خصوصيسازي درباره جزييات اين مزايده به ايرنا گفت: 100 درصد س//هم دولت در شركت كشت و صنعت و دامپروري دامغان روي ميز مزايده گذاشته ميشود. وي قيمت پايه س//هام اين شركت را كه در اختيار شركت شهركهاي كشاورزي وزارت جهادكشاورزي است 25 هزار ميليارد ريال 2500) ميليارد تومان( اعالم كرد كه فروش آن بهصورت01درصدودراقساطهشتسالهدريافتميشود. سبحاني از ش//ركت خدمات حمايتي كشاورزي به عنوان ديگر شركت 100 درصد دولتي قابل واگذاري در مزايده 9 مرداد اعالم كرد و گفت: قيمت پايه اين شركت هفت هزار و 300 ميليارد ريال 730) ميليارد تومان( اعالم ش//ده كه 10 درصد آن نقدي و بقيه در اقس//اط هشت ساله وصول خواهد شد.شركت فرآوري مواد پروتئيني استان كردستان ديگر شركت دولتي بود كه مشاور رييس خصوصيسازي از آن نام برد و گفت كه شركت پشتيباني امور دام كشور به عنوان مالك 67 درصد سهام قصد فروش آن را دارد. به گفته سبحاني، بقيه سهام اين شركت در اختيار بخش خصوصي بوده و اكنون س//هم 67 درص//دي دولت كه حدود يكصد ميليارد ريال 10) ميليارد تومان( برآورد ميشود به صورت 10 درصد نقد و بقيه در اقس//اط هفت س//اله براي فروش گذاشته شده است. شركت قند دزفول، چهارمين شركتي است كه براي نخستين مزايده سهام دولتي در سال 1396 انتخاب شده كه قيمت پايه آن براي 31 درصد سهم دولت 100 ميليارد ريال 10) ميليارد تومان( تعيين شده كه 20 درصد نقدي و بقيه در اقساط چهار ساله از خريدار دريافت ميش//ود. 31 درصد سهم دولت در شركت قند دزفول در مالكيت سازمان خصوصيسازي قرار دارد. به گفته مشاور رييس سازمان خصوصيسازي 9 مرداد جايگاه سوخت آوج در استان قزوين نيز به وكالت از مالك آن به مزايده گذاشته ميشود كه قيمت پايه براي آن 22 ميليارد ريال )دو ميليارد و 200 ميليون تومان( اعالم شده است.

چند شركت بورس//ي و فرابورسي سهامداران خود را جهت استماع مواردي همچون گزارش هياتمديره و بازرس قانوني، تصويب صورتهاي ماليسال)دوره(منتهيبه03 اسفندماه5931،انتخابحسابرسوبازرس قانوني و انتخاب روزنامه كثيراالنتشار به مجمع عمومي دعوت كردند. به گزارش س//نا، در پي اتمام سال مالي منتهي به 30 اسفند سال ،1395 شركتها زمان برگزاري مجمع ساالنه را اعالم كردند. مجمع عمومي عادي ساالنه شركت ايرانخودرو ديزل روز چهارشنبه 28 تيرماه ساعت 9 در محلسالناجتماعاتشركتساپكوواقعدركيلومتر21 جادهمخصوص كرج برگزار ميشود. سهامداران بانك خاورميانه ميتوانند جهت شركت در مجمع عمومي روز چهارشنبه 28 تيرماه 96 كه ساعت 9 در مجموعه فرهنگي ورزشي تالش به نشاني تهران خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه شهيد چمران )پاركوي( برگزار ميشود، گرد هم آيند. شركت پتروشيمي فس//ا ساعت 10 روز چهارشنبه 28 تيرماه سهامداران خود را به مجمع عمومي عادي ساالنه واقع در شيراز، خيابان قرآن، باالتر از ميدان ابوالكالم، نبش كوچه 15 )جنب رس//توران هفتخوان(، هتل رويال شيراز دعوت كرده است. مجمع عمومي عادي ساالنه شركت بيمه سرمد ساعت 14 ذكر شده، در محل تهران، سعادت آباد، باالتر از ميدان كاج، خيابان نهم، پالك41،مركزهمايشهايبينالمللينيايشبرگزارميشود.سهامداران ش//ركت بيمه سامان ميتوانند جهت شركت در مجمع عمومي كه روز چهارشنبه82 تيرماه69 ساعت01 درمحلهتلسيمرغواقعدرتهران، خيابان ولي عصر، پايينتر از پارك ساعي، شماره 2141 برگزار ميشود، گردهم آيند. شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري ساعت 10 روز چهارشنبه 28 تيرماه سهامداران خود را به مجمع عمومي عادي ساالنه واقع در سالن خليج فارس مركز همايشهاي پژوهشگاه نيرو واقع در تهران، شهرك قدس، انتهاي بلوار شهيد دادمان دعوت كرده است. مجمع عمومي عادي ساالنه شركت پتروشيمي جهرم روز چهارشنبه 28 تيرماه ساعت 9:30 در محل سالن اجتماعات هتل رويال شيراز به آدرس شيراز، خيابان قرآن، باالتر از ميدان ابوالكالم، نبش كوچه 15 برگزار ميش//ود. سهامداران شركت افرانت، ميتوانند جهت شركت در مجمع عمومي كه روز چهارش//نبه 28 تيرماه 96 س//اعت 9 در محل هتل پارسيان آزادي به نشاني تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگراه يادگار امام، سالن نگين برگزار ميشود، گردهم آيند. بيمه سينا ساعت 14 روز شنبه 31 تيرماه سهامداران خود را به مجمع عمومي عادي ساالنه واقع در تهران، نيايش شرق، بين سئول و كردستان، خروجي شهرك فجر، جنب مسجد نواب صفوي، مجتمع تشريفاتي كردستان، سالن همايشهاي كردستان دعوت كرده است. مجمع عمومي عادي ساالنه شركت كارخانجات ايرانمرينوس روز ش//نبه 31 تيرماه ساعت 14 در محل دفتر مركزي شركت واقع در تهران-خياباندكتربهشتي،خياباندكترمفتحشمالي،كوچه21 پالك 1 ساختمان ايرانمرينوس برگزار ميشود. سهامداران شركت كارخانجات كاشي و سراميك حافظ ميتوانند جهت شركت در مجمع عمومي كه روز شنبه 31 تيرماه 96 ساعت 10 در خيابان شريعتي، نرسيده به پل صدر، جنب صرافي ابريشم، پالك 1702 برگزار ميشود، گرد هم آيند. شركت توليد تجهيزات سنگين هپكو در ساعت 14 روز شنبه 31 تيرماه سهامداران خود را به مجمع عمومي عادي ساالنه در محل دفتر مركزي شركت هپكو واقع در تهران، خيابان سميه، بعداز تقاطع مفتح، روبهروي بانكتجارتساختمان201 دعوتكردهاست.همچنينمجمععمومي عادي ساالنه شركت پتروشيمي داراب نيز روز دوشنبه 28 تيرماه ساعت 11 در محل شيراز، خيابان قرآن، باالتر از ميدان ابوالكالم، نبش كوچه 15 )جنب رستوران هفتخوان(، هتل رويال برگزار ميشود.سهامداران شركت توس//عه فناوري اطالعات خوارزمي ميتوانند جهت شركت در مجمع عمومي كه روز چهارش//نبه 31 تيرماه 96 س//اعت 10 در محل فرهنگس//راي ارسباران، واقع در تهران، سيدخندان، خيابان جلفا برگزار ميشود، گردهم آيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.