تامين مالي 300 واگن ريلي با اوراق استصناع

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل ش//ركت تامين س//رمايه بانك مسكن با اع//الم توضيحاتي درخصوص ابزارهاي بازار س//رمايه، ش//ركتهاي حملونقل ريلي را براي اس//تفاده از اين ابزار به منظور تامين مالي دعوت كرد. به گزارش سنا، سيدمحسن فاضليان، مديرعامل شركت تامينسرمايه بانك مسكن با پيشبيني اوضاع اقتصادي تا سال 1400 اعالم كرد: به نظر ميرسد با كاهش نرخ سود بانكي و تمهيداتي كه بانك مركزي در اين راستا انديشيده است، پيشبيني ميشود بسياري از فرصتهاي اقتصادي وارد بازار سرمايه شود. وي در اي//ن خص//وص اظهار داش//ت: شركتها بايد هنر ورود به بازار سرمايه را بلد باشند و بتوانند از فرصتهاي موجود در اين بازار استفاده كنند و بايد گفت ديگر در اين دوران نميتوان بازار سرمايه را ناديده گرفت. فاضليان درخصوص مزاياي تامين مالي از طريق بازار سرمايه افزود: امكان شناور بودن نرخ اوراق از نخس//تين مزاياي تامين مالي از طريق بازار سرمايه خواهد بود. وي ادامه داد: اين نكته كه اصل استقراض ميتواند در سررس//يد پرداخت شده يا طي عمر اوراق تا سررسيد مستهلك شود از ديگر مزاياي تامين مالي در بازار سرمايه است. فاضليان درخصوص شفافيت اين گونه تامين مالي اشاره كرد: فرآيند تامي//ن مالي از طريق بازار س//رمايه نه تنها از سرعت زيادي برخوردار است بلكه حضور نهاد نظارتي سازمان بورس موجب ايجاد شفافيت بيشتر اين قبيل تامين مالي ش//ده كه بايد گفت از مالي//ات نيز معاف خواهد بود. مديرعامل ش//ركت تامين سرمايه بانك مسكن با اشاره به اهداف تامي//ن مالي ب//راي ش//ركتهاي حمل و نق//ل ريلي خاطرنشان كرد: ش//ركتهاي حمل و نقل ريلي براي نيل به اهداف مختلف ميتوانند از بازار سرمايه بهترين اس//تفاده را داشته باش//ند كه از آن جمله ميتوان به خري//د واگنهاي باري و مس//افرتي، خريد لوكوموتيو، ساخت كارخانه، تامين سرمايه در گردش ...و اشاره كرد. فاضليان در ادامه درخصوص اركان ابزارهاي تامين مالي در بازار س//رمايه ابراز داشت: در وهله اول بايد به نقش باني اشاره داشت كه در واقع شخصي است كه اوراق با هدف تامين مالي براي وي منتش//ر ميشود. نفر بعدي ضامن است كه شخصي حقوقي است كه پرداختهاي مربوط به اوراق را در مواعد زماني مقرر تضمين ميكند و بايد از باني مس//تقل باش//د. وي در ادامه درخصوص نقش ضامن بيان كرد: زماني كه نرخ س//ود به س//مت روند نزولي حركت كند، مردم عادت ميكنند كه اوراق بدون ضامن را خري//داري كنند و به اين ترتيب نقش ش//ركتهاي رتبهبندي در اين ميان پررنگ ميش//ود. فاضليان گفت: در سالهاي آتي شاهد رشد شركتهاي رتبهبندي و حذف ركن ضامن خواهيم بود به اين ترتيب كه با اعالم رتبه ش//ركتها در واقع يك ضمانت نسبي ايجاد خواهد ش//د. مديرعامل تامين س//رمايه مسكن شرايط باني را اينگونه توصيف كرد كه از شرايط باني اين اس//ت كه در ايران به ثبت رسيده باشد و مشغول فعاليت باش//د، مجموع جريانهاي نقدي عملياتي دو سال اخير مثبت باشد، حداكثر نسبت مجموع بدهيها ب//ه داراييها 90 درصد باش//د و اظه//ار نظر بازرس و حس//ابرس درخصوص صورتهاي مالي دو سال مالي اخير آن مردود يا عدم اظهار نظر نباشد. اين در حالي است كه شركت حملونقل ريلي با انتشار اوراق استصناع قصد دارد 300 دس//تگاه واگن باري را توس//ط شركت تامين سرمايه بانك مسكن به سرانجام برساند. گفتني است سازنده اين واگنها شركت واگنسازي كوثر بوده و مبلغ اوراق نيز 768000 ميليون ريال اس//ت. مدت زمان عمر اين اوراق چهار سال بوده كه سود ساالنهاي بالغ بر 16 درصد خواهد داشت كه هر سه ماه يك بار از تاريخ انتشار اوراق پرداخت خواهد شد. اين اوراق در بازار فرابورس منتشر ميشود كه متعهد و بازارگردان آن، شركت تامينسرمايه بانك مسكن و ضامن هم شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران است. شركت كارخانجات ريسندگي و بافندگي فومنات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.