پوشش86 درصديپيشبينيالميران

Jahan e-Sanat - - News -

الميران در دوره ش//شماهه نخس//ت س//ال مالي منتهي به 31 شهريورماه 96 مبلغ 257 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت و به 68 درصد از پيشبينيهايش رسيد. شركت الميران پيشبيني درآمد هر س//هم سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسيشده مبلغ 380 ريال اعالم كرده است و طي دوره ششماهه نخست سال مالي با اختصاص 257 ريال س//ود به ازاي هر س//هم ، 68 درصد از پيشبينيهايش را تحقق بخش//يد. گفتني است اين شركت در نيمه نخست سال مالي موفق شد معادل 54 درصد از فروش، 50 درصد از بهاي تمامشده فروش، 62 درصد از سود ناخالص و 68 درصد از سود عملياتي و سود خالص را پوشش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.