افزايشسرمايه72 درصدي»نمرينو«

Jahan e-Sanat - - News -

شركت كارخانجات ايرانمرينوس پيش//نهاد افزايش سرمايه 27 ميلي//ارد ريالي، معادل 27 درصد را به مجمع عمومي فوقالعاده داد. به گزارش سنا، ش//ركت كارخانجات ايرانمرينوس اعالم كرده است برنامه افزايش س//رمايه از مبلغ 100 ميلي//ارد ريال به 127 ميليارد ريال دارد. بر اس//اس اين گزارش، افزايش سرمايه »نمرينو« از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي به منظور افزايش سرمايه كه در تاريخ 7 تيرماه 1396 به تصويب هياتمديره رس//يده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص اطالعرساني خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.