شفافسازي21 ماهه»خزاميا«

Jahan e-Sanat - - News -

زاميادصورتهايماليمنتهيبه03 اسفند5931 راباسرمايهپنجهزار 259و ميليارد 892و ميليون ريال به صورت حسابرسيشده منتشر كرد. شركت زامياد در دوره 12 ماهه يادشده مبلغ 62 ميليارد و 718 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 11 ريال سود اختصاص داد. »خزاميا« زيان انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 355 ميليارد و 845 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآوري ميشود اين شركت در دوره مشابه در سال 49، مبلغ 367 ميليارد و 42 ميليون ريال زيان خالص و 66 ريال زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.