امضاي تفاهمنامه مشترك سازمان بورس و دانشگاه تهران

Jahan e-Sanat - - News - ابزارهاي مالي

روز گذشته با حضور شاپور محمدي، رييس سازمان ب//ورس و اوراق بهادار و محمود نيلياحمدآبادي رييس دانش//گاه تهران، تفاهمنامه همكاري مشترك در زمينه فناوريهاي اطالعات و ارتباطات دانشگاه تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار امضا ش//د. به گزارش س//نا، شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبري اين رويداد بازار سرمايه گفت: دانشگاه تهران به نوبه خود جايگاه ويژه و سابقه تاريخي در كشور داشته و در حوزه فناوري و رباتيك قوي عمل كرده است. وي افزود: با امضاي اين تفاهمنامه ميتوان به ايجاد ساختار بين دو حوزه و بهروزرس//اني دانش و فناوري به بورس كمك ش//اياني كرد. محمدي با بيان اينكه بازار سرمايه ايران شامل 4 نهاد بورسي است، عنوان كرد: اين نهادها شامل بورس تهران، بورس كاال، بورس انرژي و فرابورس ب//ا بيش از 80 هزار ميليارد توم//ان بر انواع محصوالت پتروش//يمي، كش//اورزي و فلزات اس//توار است. رييس س//ازمان بورس و اوراق بهادار به توسعه موتور معامالت در كشور اشاره كرد و گفت: تمام تالشها برآن است كه تنها محدود به اين موتور معامالتي نباش//يم و آمادگي خ//ود را براي گس//ترش اين بخش اع//الم كردهايم. به گفته محمدي حمايت از پاياننامهها از برنامههاي اصلي س//ازمان بورس است. در ادامه محمود نيلياحمدآبادي با بيان اينكه همكاري از گذش//ته با سازمان بورس بوده اس//ت و از طريق اين تفاهمنامه ش//دت بيشتري يافته است، اظهار داشت: مزيت اينگونه تفاهمنامهها فعاليت ش//بكهاي ميان سازمانها و دانشگاه تهران است. وي با بي//ان اينكه به دليل فراهم بودن زيرس//اختهاي ملي و بينالملل//ي در دانش//گاه تهران و داش//تن قويترين ش//بكه ارتباطي دانش//گاهي با دنيا، انج//ام پروژههاي ملي و بينالمللي در دانش//گاه تهران با شرايط مناسب اجرا ميش//ود، گفت: زماني كه پروژهاي انجام ميگيرد زيرس//اختهاي آن از قبل فراهم است. رييس دانشگاه تهران در ادامه با بيان اينكه افزون بر پتانسيل دانشگاه تهران از ساير پتانسيلهاي دانشگاههاي ديگر كشور در انجام پروژهها استفاده ميشود، خاطرنشان كرد: هماكنون دنيا به س//مت حركتهاي شبكهاي رفته است بنابراين افزون بر س//رمايه داخلي ميتوان براي انجام پروژههاي پژوهشي از سرمايههاي ملي و بينالمللي نيز بهره برد. اين عضو هيات علمي دانش//گاه با بيان اينكه هماكنون 15 موسس//ه مشترك با بزرگترين سازمانها و نهادها مانند وزارت نفت، نيرو، صنايع ش//كل گرفته است، ابراز داشت: اين حركتها يك فرآيند يك طرفه كارفرمايي و محقق نيست، بلكه بخشهاي تحقيقاتي خود نهادها در انجام پروژهها به دانش//گاه تهران كمك ميكنند و تمام اين كارها منجر به پاياننامه و پژوهشها ميشود. مرتضي آنالويي مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران نيز در اين نشس//ت به اهميت پايهگذاري فناوريهاي بومي اشاره كرد و گفت: قطعا يك محور اصلي فناوري بومي دانشگاه است كه در اين خصوص يك عقبماندگي تاريخي و جدي نس//بت به ساير بخشها از جمله نظام پولي در اين زمينه وجود دارد. وي در ادامه افزود: يكي از گلوگاههاي بزرگ بازار سرمايه براي تحقق قابليتهاي اين بازار بهرهبرداري از توان فناوري كشور است. اين مقام مسوول با بيان اينكه به كمك دانشگاه در اين خصوص ميتوان منبع اثر بود، اظهار كرد: دوستان ما در دانشكده اقتصاد و دانشكده فني دانشگاه تهران با يك پديده جديد تكنولوژيكي مواجه هس//تند كه با يك سازوكار مناسب بين دانش//گاه و سازمان بورس از طريق اين تفاهمنامه فراهم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.