پرداخت بيش از 463 ميليارد ريال سود به سرمايهگذاران

Jahan e-Sanat - - News - كف بازار

تع//داد 6409 نفر با خريد 335 هزار برگه اوراق حقتقدم تسهيالت مسكن در هفته گذش//ته وارد فرآيند خريد خانه شدند. به گزارش سمات، بيش از 463 ميليارد و 113ميليون ريال انواع سود در هفته گذشته توسط معاونت عمليات شركت سپردهگذاري مركزي به9011سرمايهگذار پرداخت شد و تعداد 95 مورداصالحمشخصاتوتعداد02 وكالتنامهنيزموردتاييد قرارگرفت.همچنيندراينمدتتعداد9046 نفربااستفادهاز اوراق حقتقدم تسهيالت مسكن وارد فرآيند دريافت تسهيالت ازبانكمسكنشدندكهحجماينمعامالتبيشاز533 هزار 730و برگهاوراقبود.براساساينگزارش؛معامالتحقتقدم تسهيالتمسكنازسال98 درشركتفرابورسايرانآغازشده استوهماكنونبيشاز02 نمادحقتقدمتسهيالتمسكن در اين شركت معامله ميشود. براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيالت خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از 18/5 به 17/5 درصد كاهش يافته است. همچنين سقففرديتسهيالتخريدازمحلگواهيحقتقدماستفادهاز تسهيالتمسكندرتهران006 ميليونريال،درمراكزاستانها وشهرهايباالي002 هزارنفر005 ميليونريالوسايرمناطقه شهري004 ميليونريالاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.