وعده و وعید ترکیه به ایران

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

بازرگانی- مدتی اس//ت که ایران و ترکیه با برگزاری نشس//تهای مشترک اقتص//ادی قصد دارند تا موانع تجاری میان دو کشور را برداشته و مبادالت 30 میلیارد دالری را تا پایان سال 2017 رقم بزنند. بر همین اس//اس ایران و ترکیه توافق کردند تالشهای خود را به کار گیرند تا موافقتنامه تجارت ترجیحی ک//ه هماینک در بین دو کشور برقرار است، در آینده تبدیل به تجارت آزاد شود. همچنین دو کشور با اذعان به اینکه روابط تجاری ایران و ترکیه پتانسیل و قابلیت رسیدن به بالغ بر 50 میلیارد دالر مراودات در س//ال را دارد، برای رسیدن به این هدف تالش میکنند.

در همین راس//تا محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران به عنوان رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه با نیهات زیپکچی وزیر اقتصاد کشور ترکیه در تهران دیدار و گفتوگو کرد. در ای//ن دیدار که با ه//دف افزایش مراودات تجاری بین دو کشور انجام شد، وزرای دو کشور در خصوص رسیدن به تجارت آزاد از طریق تجارت ترجیحی توافق کردند. برقراریتجارتآزاد ریی//س ایرانی کمیس//یون مش//ترک اقتصادی ایران و ترکیه به برقراری تجارت ترجیح//ی بین ای//ران و ترکیه از س//ال 2015 میالدی اشاره کرد و گفت: تالش میش//ود روابط آزاد تجاری بین دو کشور برقرار شود.

محمود واعظی به نگاه و رویکرد مثبت دو کشور در روابط تجاری فیمابین اشاره ک//رد و از تالش ب//رای تحقق اهدافی که روسایجمهور دو کش//ور در دیداری که سال گذش//ته با یکدیگر داش//تند، برای افزایش حجم روابط خبر داد.

واعظی گفت: روسایجمهور دو کشور در دیدارهای خود بر افزایش حجم روابط اقتصادی تا سقف 30 میلیارد دالر در سال تاکید کردند که در این دیدار راهکارهای تحقق این هدف مورد بررسی قرار گرفت. رییس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه به برگزاری منظم کمیسیون مشترک بین دو کشور در سالهای گذشته اش//اره ک//رد و از تصمیم ب//رای برگزاری بیستوشش//مین کمیس//یون اقتصادی مش//ترک ایران و ترکیه در مهرماه امسال و در شهر تهران خبر داد.

واعظی از تالش دو کشور برای برطرف ک//ردن همه موانع س//ر راه افزایش روابط اقتص//ادی ایران و ترکیه تا زمان برگزاری بیستوشش//مین کمیس//یون مش//ترک اقتصادی خبر داد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تجارت ترجیحی بین دو کشور را گامی مهم در توسعه روابط ارزیابی کرد و گفت: دو کشور بر افزایش مبادله کاالهای این موافقتنامه تاکید دارند.

ریی//س ایرانی کمیس//یون مش//ترک اقتص//ادی ایران و ترکی//ه از توافق ایران و ترکی//ه ب//رای برداش//تن موانع س//رراه افزایش تجارت دوجانبه خبر داد و گفت: دو کش//ور مصمم هس//تند برای تسهیل در رواب//ط، موانع توس//عه روابط بانکی را برطرف کنند.

واعظی افزود: رییس کل بانک مرکزی ترکیه به زودی برای بررسی توسعه روابط بانکی بین دو کشور به تهران میآید.

وی همچنی//ن از توافق ایران و ترکیه برای بررسی راهکارهای توسعه مبادالت مالی از طریق پول ملی دو کشور و برقراری روابط کارگزاری بین بانکهای دو کشور خبر داد.

واعظی از مذاکره با وزیر اقتصاد ترکیه درباره افزایش روابط حملونقلی دو کشور و همچنین روابط گمرکی فیمابین و تالش ب//رای بهبود این رواب//ط خبر داد و گفت: تالش میشود قبل از برگزاری کمیسیون مش//ترک اقتصادی در تهران کمیته ویژه حمل و نقلی بین دو کشور فعال شود.

ریی//س ایرانی کمیس//یون مش//ترک اقتصادی ایران و ترکیه افزود: اگر کمیته مذکور به نتیجه دلخواه نرسید، مقامهای دو کش//ور ب//رای برط//رف ک//ردن موانع جلس//ههایی در مرزهای رسمی دو کشور برگزار خواهند کرد.

واعظ//ی گفت: تالش میش//ود حجم روابط اقتصادی دو کشور تا پیش از پایان سال 2017 میالدی به سقف 30 میلیارد دالر در س//ال برس//د و همکاریها برای افزایش آن ادامه یابد.

همچنین در ادامه این نشس//ت، وزیر اقتص//اد ترکیه از تالش این کش//ور برای افتت//اح مرکز تجارت در تهران خبر داد و گفت: مرکز تجارت ترکیه در تهران نهتنها مرکزی ب//رای ف//روش کاال بلکه مرکزی ب//رای خرید کاال از ایران و صادرات آن به ترکیه است.

نیهات زیپکچی، با تاکید بر اینکه مرکز تجارت ترکیه خرید کاالهای ساخت ایران را در دستور کار خود قرار میدهد، از تالش برای استانداردسازی فعالیت شرکتها و بخشهای مختلف دو کشور خبر داد.

وی تفکر اساسی ترکیه در توسعه روابط تجاری با ایران را برداشته شدن همه موانع به خصوص موانع گمرکی و حمل و نقلی توصیف و بر رس//یدن رواب//ط تجاری دو کشور به روابط آزاد تجاری تاکید کرد.

رییس ترکیهای کمیس//یون مشترک اقتص//ادی ای//ران و ترکی//ه ب//ه برقراری موافقتنام//ه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از س//ال 2015 میالدی اشاره کرد که نتایج رضایتبخش//ی داش//ته است و ادامه داد: ممکن است برخی مشکالت در روابط ایجاد شود اما باید صبر کرد تا این مشکلها حل شود.

وزی//ر اقتص//اد ترکیه اب//راز امیدواری کرد: موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کش//ور هدف افزایش حجم مبادالت بین دو کش//ور را تا 30 میلیارد دالر در س//ال محقق کند، با وجود آنکه برخیها ش//اید تصور کنن//د تعرفههای ای//ن موافقتنامه ضرربخش است.

زیپکچی هدف ب//زرگ تجارت بین دو کش//ور را رسیدن به س//قف 50 میلیارد دالر در س//ال عنوان کرد و گفت: رسیدن به این هدف نه تنه//ا روابط اقتصادی دو کشور را توسعه خواهد داد بلکه میتواند برای توس//عه روابط با کش//ور س//وم هم مناسب باشد.

رییس ترکیهای کمیس//یون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه بر ضرورت افزایش حجم مبادالت اقتصادی بین دو کش//ور و سرمایهگذاری در این باره تاکید کرد.

زیپکچی از اتخاذ تمهیدات محافظتی برای تداوم روابط دو کشور در ترکیه خبر داد و گفت: تالش بر این اس//ت موانع سر راه برداشته شود.

وزیر اقتصاد ترکی//ه از برقراری روابط مالی با پول ملی دو کشور استقبال کرد و در ادام//ه به 265 محصولی که در تجارت ترجیحی بی//ن ایران و ترکیه وجود دارد، اش//اره کرد و گفت: امسال حجم صادرات این محصولها از ایران به ترکیه 50 درصد رشد داشته است.

به گفت//ه وی، حجم صادرات ترکیه به ایران در مقایس//ه با پنج ماهه اول س//ال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

وزیر اقتصاد ترکیه هدف باالتر از تجارت با ایران را برقراری تجارت آزاد عنوان کرد و گفت: تالش میشود همه محصولها در تجارت آزاد گنجانده شود.

به گفته این مقام ارشد اقتصادی ترکیه، تالش بر این اس//ت که ایران و ترکیه در نقطههای مرزی بتوانند نیازهای یکدیگر را برطرف کنند و در این موضوع هم همکاری خوبی درحال انجام است.

گفتنی است برگزاری دیدارهای رسمی مقامهای بهداشتی دو کشور برای بررسی راهه//ای افزایش رواب//ط در این بخش از دیگ//ر محورهای مورد تواف//ق وزرای دو کشور بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.