گرانیهای خودسرانه

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

ایسنا- لیستی که براساس آن دستگاههای دولتی مجاز به واردات 114 قلم کاال نیستند اعالم شد که انواع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع فوم )اسفنج نسوز(، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، پرههای متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید گاز صنعتی، ظروف بستهبندی فلزی )غذایی و ش//یمیایی(، س//یم و کابل برق روکشدار و بدون روکش مسی و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر دندان، کیتهای تشخیص سریع بارداری، کیتهای تش//خیص سریع مواد مخدر و روانگردان، کابلهای فیبر نوری، فالکس آب و چای، کرکرههای فلزی، طناب و س//یمخاردار فوالدی، س//یم جوش، انواع هود و هواکش، مشعلهای گازسوز برخی از این اقالمی هس//تند که در لیست امسال، واردات آنها ممنوع شده است. البت//ه این ممنوعیت به بخ//ش خصوصی ارتباطی ندارد و مردم و بخش خصوصی در واردات این کاالها آزاد هستند.گفتنی است در سال 1393 معادل 180 قلم کاال، در سال 1394 معادل 184 قلم کاال و امسال 114 کاال برای ممنوعیت واردات از س//وی دستگاههای دولتی معرفی شدهاند که در مجموع طی این سالها 478 ردیف کاال برای دستگاههای دولتی ممنوعالواردات اعالم شدهاند.

در پی کش//مکش درباره افزایش قیمت محصوالت لبن//ی، ریی//س س//ازمان حمای//ت مصرفکنندگان و تولیدکنن//دگان اع//الم ک//رد: فع//ال هیچ ک//دام از محصوالت لبنی افزایش قیمت نداشتهاند و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در حال بررسی بوده و هنوز تایید نشده است.

محمود نوابی با اش//اره ب//ه آخرین وضعیت قیمت لبنیات و محصوالتی که در گروه کاالیی یک قرار دارند، گفت: درباره قیمت لبنیات باید گفت که ش//یر خام و هیچکدام از مواد اولیه تولید، افزایش قیمت نداش//ته و س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز افزای//ش قیمتی در اینباره تصویب نکرده اس//ت و کارخانهه//ا موظفند محصوالتش//ان را با قیمتهای مصوب عرضه کنند.

مع//اون وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت ادامه داد: تولیدکنن//دگان، تقاض//ای خود را مبنی ب//ر افزایش قیمتها مطرح کردند که این تقاضا به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه مانند ش//یرخام نبوده است، چرا که ن//ه تنها در این محصول بلکه در هیچ کدام از خوراک دام و امثال آنها نیز افزایش قیمتی وجود نداشته بلکه این تقاضا براساس مواردی مثل محصوالت پتروشیمی در تولید بس//تهبندیها بوده که نیاز به بررسی دقیق و محاس//به س//هم آن در قیمت تمام شده محصوالت لبنی دارد که این فرآیند اکنون در س//ازمان حمایت مصرفکنن//دگان و تولیدکنن//دگان در حال پیگیری است.

ریی//س س//ازمان حمای//ت مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان در این باره افزود: مادامی که س//ازمان حمایت در این باره مصوبهای را ابالغ نکرده و کارگروه تنظیم بازار نیز نظری در این باره نداده است، از آنجا که لبنیات پرمصرف در گروه یک کاالیی قرار دارند، هیچ افزایش قیمتی از نظر ما قانونی نخواهد بود.

نوابی همچنین با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه صورت گرفته است، اظهار کرد: در این زمینه دو مورد افزایش قیمت ثبت شد که پروندههای آنها به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.

وی افزود: متاس//فم بگویم تعزیرات آخرین راهکار برای رس//یدگی به تخلفات اس//ت؛ اولین راهکار تذکر است و احضار آنها برای خواستن توضیح ولی اگر جواب ندهد باید برخورد قضایی صورت گیرد. ادامه گرانفروشی شیر این در حالی است که در چند ماه گذشته با وجود جریم//ه دو ش//رکت صنایع لبنی، افزای//ش قیمت یا گرانفروش//ی کاالهای پرمصرف مانند شیر ادامه دارد که در میان برندهایهای پرفروش تنها یک برند کاالی خود را به نرخ قبلی و مصوب به فروش میرساند.

به گزارش تسنیم، شیر پاستوریزه پاکتی یک لیتری با 1/5 و 3 درصد چربی در حالی سه هزار تومان توسط بیشتر برندهایهای پرفروش فروخته میشود که تنها یکی از این برندها قیمت مصوب را رعایت کرده و این محصول را بدون افزایش قیمت غیرمجاز 200 تومانی دو هزار و 800 تومان به فروش میرساند.

این افزایش قیمت خودسرانه در حالی صورت گرفته که سه سال از »عدم اجرای خرید شیر خام دامداران به نرخ مصوب 1320 تومان تا 1440 تومان« توس//ط صنایع لبنی میگذرد.

در همین خصوص رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی گف//ت: با توجه به افزای//ش هزینههای تولید از س//ازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درخواست بررسی قیمت تمام شده این محصوالت را دادهایم که با بررس//ی اس//ناد )هزینههایهای تولید( کارخانهها، قیمت لبنیات مش//خص میشود و بر این اساس دیگر کارخانههای صنایع لبنی، مورد اتهام گران فروش//ی قرار نمیگیرند و مصرفکننده نیز سردرگم نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.