کنسانتره چینی در کمین بازار ایران

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ه گفته دبیر انجمن کنس//انتره و آبمی//وه، اگرچ//ه ما کش//وری در ح//ال توس//عه هس//تیم ک//ه از نظر اقلیمی بسیار مناسب بوده و توانایی تولید محصوالت مختل//ف را داریم، اما متاس//فانه با تم//ام توانمندیها، واردکننده کنس//انتره و آبمیوههای مصنوعی هس//تیم. رض//ا داودآبادی گف//ت: 37 ت//ا 40 کارخان//ه تولید کنسانتره در کشور فعالند که با یک سوم ظرفیت کار میکنند و متاسفانه بخش زیادی از کنسانتره مصرفی در صنایع آبمیوه از طریق واردات تامین میشود.

وی در نشست نخستین نمایشگاه بینالملل//ی صنعت میوه کش//ور به وضعیت نامناس//ب تولید کنسانتره )پودر میوه( اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت ما زنجیره ناقص برداشت می//وه از باغات، بس//تهبندی و حمل نامناسب تا کارخانجات است.

دبیر انجمن کنس//انتره و آبمیوه خاطرنشان کرد: کمک به باغدار این نیست که فقط حال او را بپرسیم بلکه با ایج//اد صنایع تبدیلی در مجاورت باغه//ا، آن هم در قطع//ات بزرگ و ایج//اد هلدینگه//ا میتوانیم ارزش افزوده بیش//تری را ایجاد کنیم و در ای//ن حالت، ضایعات میوه که اکنون رقمی حدود 30 تا 40 درصد اس//ت کاهش مییابد.

داودآب//ادی ب//ا اش//اره ب//ه اینکه برخ//ی کش//ورهای اروپایی کیفیت میوههایش//ان به مرات//ب پایینتر از میوه ایرانی اس//ت، خاطرنشان کرد: انار اسپانیا بسیار ریز و چروکیده است ک//ه اگر جلوی هر ایرانی بگذاری آن را نمیخ//ورد، اما همان انار به دلیل سیستم س//ورتینگ و بس//تهبندی مناسب وقتی به دست مصرفکننده در بازار اروپا میرس//د، هنوز ش//بنم صبحگاهی روی آن دیده میشود.

وی اضافه ک//رد: زمانی بزرگترین تولیدکنندهکنسانترهاناروسیببودیم، تا جایی که ژاپن برای خرید کنسانتره انار ما هواپیما چارتر میکرد، اما اکنون کش//ورهایی همچون چی//ن و ترکیه جای ما را در این صنعت گرفتهاند. هر چه التماس کردیم که فکری به حال کنس//انتره انار در کشور کنیم، اتفاقی نیفتاد و در نهایت سرما باغات انار را زد و وزارت جهاد کشاورزی حتی پس از آن یک نهال هم نکاشت.

دبیر انجمن کنس//انتره و آبمیوه گف//ت: ح//اال کار به جایی رس//یده اس//ت که کنس//انتره ایرانی به دلیل قیمت باالی تمامشده مشتری ندارد و جالبتر آنک//ه حتی صنایع ما نیز نیاز خ//ود را وارد میکنند، در حالی که فعال ش//دن این بخش در کشور میتواند اش//تغالزایی و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد.

ب//ه گفته داودآبادی، کش//ورهای رقیب بیکار ننشس//تهاند و درس//ت در زمان//ی که داش//تیم کنس//تانتره آلبالو تولید میکردیم، متوجه شدیم کنس//انتره همین محصول با قیمت ارزانتر در کشور عرضه میشود که از لهستان وارد میشد و با پیگیریهای ممتد، جل//وی واردات آن را گرفتیم این در حالی است که همین االن نیز اگر موضوع را جدی نگیریم، کنسانتره چینی همه بازار را پر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.