12

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- در حالی که بیش از یک ماه است قیمت پیاز سیر صعودی دارد و حتی از موز هم گرانتر ش//ده اس//ت، افزایش قیمت هر روز ادامه دارد و مسووالنهموارهوعدهارزانیرادرآیندهاینزدیکمیدهند.بااینکهمسووالن امیدوار بودند قیمت آن با ورود محصوالت تازه کاهش یابد، به نظر میرسد پیاز تولید شده در مناطق دیگری مانند اصفهان و آذربایجان هم نتوانست قیمتاینمحصولرادربازارکاهشدهدوحاالوعدهارزانیپیازتا02 روز آینده و پس از رسیدن پیاز استان فارس به بازار تمدید شده است.بر همین اساس حسین اصغری، مدیر کل دفتر محصوالت علوفهای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در این باره اعالم کرد که شرایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناشی از وضعیت آب و هوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته باعث گرانی مقطعیاینمحصولشدهاستاماتا02 روزآیندهوبهبازاررسیدنتولیدات جدید، شاهد کاهش قیمت پیاز خواهیم بود.وی افزود: در حال حاضر قیمت پیاز در میدان میوه و ترهبار کیلویی 2500 تا 2800 تومان است که عامل این گرانی به وجود آمدن برخی شرایط خاص اقلیمی و نبود بازار مناسب برای آن در سالهای گذشته بوده که سبب کاهش سطح زیر کشت و تولید پیاز شده است. البته با توجه به اینکه پیاز مانند دیگر محصوالت کشاورزی در بازههای زمانی خاصی به دلیل شرایط اقلیمی خاص در نقاط مشخصی امکان تولید دارد، استان فارس به عنوان یکی از اصلیترین تامینکنندگان این محصول در کش//ور به شمار میرود.البته این قیمتها در حالی اعالم میشود که در برخی مناطق شهر تهران قیمت پیاز کیلویی به بیش از چهار هزار تومان هم رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.