کتابمقرراتصادراتووارداتبااصالحاتجدید

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- کتاب مقررات صادرات و واردات با اصالحات جدید مصوب هیات وزیران منتشر شد. بر همین اساس مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات س//ازمان توسعه تجارت ایران گفت: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 6931حاوی اصالحات نمانکالتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک اس//ت که از نظر تغییرات حاصله از جمله »فناوری« و »تجارت« هر پنج سال یکبار بهروزرسانی میشود.علی علیآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: آخرین نس//خه به روز شده نمانکالتور در سال 2012 میالدی )سال (1390-1391 اعمال شده و جدیدترین نسخه نیز از ابتدای سال 2017 قابل اجراست.مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اصالحات جدید مصوب12 خردادماه امسال هیات وزیران افزود:تغییراتجدیدشامل»ایجاد«یا»حذف«ردیفتعرفههاو»اصالحشرح کاال« و تغییر در »مندرجات ذیل یادداشت« فصول مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات است که در چاپ آن لحاظ شده و همچنین سایر تغییرات مصوب هیات وزیران در سال5931 که در کتاب مقررات صادرات و واردات همان سال درج نشده بود، در کتاب امسال اعمال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.