قیمتجهانیموادغذاییباالرفت

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رصد قیمتهای جهانی غذا توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( نشان میدهد که بهای مواد غذایی به دلیل افزایش قیمت گندموگوشتدرماهژوئن)11 خردادتا9 تیر(باالتررفتهاست.

طبق اعالم دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو که بر اساس وزن تجاری بازارهای بینالمللی پنج گروه اصلی کاالی غذایی را به صورت ماهانه رصد میکند، در ماهژوئنبهرقممتوسط2/571 واحدرسیدکهنسبتبهماهمی4/1 درصد ونسبتبهسالگذشتهمیالدی0/7 درصدافزایشنشانمیدهد.

افزایشقیمتهایگندمبامیزانباالیپروتئینبهدلیلبدترشدنوضعیت محصوالتدرآمریکامنجربهافزایش2/4 درصدیشاخصبهایغالتفائو در همین ماه شده است. اما قیمت ذرت با توجه به برداشت بیسابقه این محصول در آمریکایجنوبی کاهش یافته است. همچنین بر اساس گزارش دفترنمایندگیفائودرایران،شاخصبهایگوشتومحصوالتلبنینیزرشد داشته، اما در مقابل قیمت روغنهای گیاهی و شکر افت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.