در انتظار روزهاي خوش

Jahan e-Sanat - - News -

نمايندگان ليب//ي و نيجريه دعوت ش//ده در نشست وزراي چند كشور عضو كميته نظارت بر توافق كاهش توليد شركت كنند.

براس//اس اين گ//زارش اوپك و روس//يه از اين دو كش//ور آفريقايي خواهند خواست اطالعاتي در مورد س//طح توليدي كه آنه//ا ميتوانند تولي//د خود را در آن س//طح حفظ كنن//د، ارائه كنند. اين اولين گام به س//مت محدود كردن ميزان توليد اين دو كشور معاف از توافق كاهش توليد است.

در نوامبر 2016 كشورهاي عضو اوپك توافقي را در وين امضا كردند و متعهد ش//دند 1/2 ميليون بشكه از توليد روزانه نف//ت خود بكاهند. روز 10 دسامبر نيز 11 توليدكننده غيرعض//و اوپ//ك از جمله روس//يه تصميم گرفتند با كاهش روزانه 558 هزار بشكه از توليد خود به اوپك در تالش براي مهار مازاد عرضه كمك كنند. قرار بود اين توافق در ماه ژوئن منقضي شود اما طرفهاي توافق آن را به مدت 9 ماه يعني تا پايان مارس 2018 تمديد كردند. براس//اس اين توافق به ليبي و نيجريه اجازه داده شده به دليل مشكالت داخلي، توليد خود را كاهش ندهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.