هشدار وزارت نيرو نسبت به افزايش مصرف برق

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون وزير ني//رو در امور برق و انرژي گفت: اگر 10 درصد در مصرف ب//رق صرفهجوي//ي ش//ود، 20 هزار ميليارد تومان هزينه و سرمايهگذاري در صنعت برق كاهش خواهد يافت.

هوش//نگ فالحتيان با اش//اره به اين مطلب كه امس//ال در س//ه ماهه اول تابس//تان با گرم//اي زودرس در برخي استانهاي كشور مواجه بوديم بهطوري كه گرماي بيش از 55 درجه سانتيگراد را در برخي استانها تجربه كرديم، افزود: متوسط مصرف برق به 10 درصد بيش از مدت مشابه سال گذش//ته افزايش ياف//ت و در چنين ش//رايطي ركورد مصرف برق در 14 تيرم//اه ج//اري به 55 ه//زار و 400 مگاوات رس//يد ك//ه در صنعت برق كشور بيسابقه بود.

وي با بيان اينكه مردم بايد بدانند اين حداكثر توان صنعت براي تامين برق بوده است، افزود: اگر مردم 5 تا 10 درص//د صرفهجويي را در برنامه خود نداش//ته باشند، شبكههاي برق در شرايط ريسك كامل قرار گرفته و ممكن است دچار آسيب شود.

فالحتي//ان با تاكيد بر اين مطلب كه 10 درصد صرفهجويي در مصرف برق باعث خواهد شد سرمايهگذاري ب//ه ميزان 20 هزار ميليارد تومان در صنعت برق كشور كاهش يابد، افزود: اگر اين صرفهجويي توسط مردم انجام ش//ود، رقم 20 ه//زار ميليارد تومان قطعا ميتواند در اقتصاد ملي تاثيرات شگرفي را بهجا گذارد و براي فرزندان اين مرز و بوم ايجاد اشتغال كند.

وي با اشاره به اينكه برنامهريزيهاي بسياري براي س//ال 97 آغاز شده و قبل از ورود به تابستان آينده معادل چهار ه//زار مگاوات ني//روگاه جديد وارد مدار خواهد شد، گفت: با توجه به حرك//ت اقتصادي كه در كش//ور آغاز شده، با رونق فضاي كسبوكار اميدواريم صنعت برق نيز بتواند برق م//ورد نياز را ب//راي تمام بخشهاي عمومي، تجاري، مس//كوني، صنعتي و كشاورزي تامين كند.

معاون برق و انرژي وزير نيرو گفت: با توجه به پيشبينيهاي خوب در زمينه ايجاد نيروگاههاي جديد، پس//تهاي جديد و خطوط برق و تعميرات اساسي كه روي سامانههاي برق صورت گرفته بود توانس//تيم بهخوبي برق مورد نياز كشور را تامين كنيم.

وي از مردم خواس//ت در ايام اوج مصرف بين س//اعات 12 تا 16 و 20 ت//ا 22 از بهكارگيري لوازم پرمصرف خودداري كنند تا وزارت نيرو مجبور به اعمال خاموشي در كشور نشود.

هوش//نگ فالحتيان ادام//ه داد: انتظار ما از همه مردم فهيم ايران اين اس//ت كه دقت كنند تا از اين نعمت الهي كه در زمان حاضر جدايي از آن ما را دچار مشكالت عديدهاي خواهد كرد، به صورت بهينه استفاده كنند.

وي آن//گاه روشه//اي مختل//ف مديري//ت مصرف و بهينهس//ازي را برش//مرد و در ادامه اظهار داش//ت: تنظيم س//امانههاي سرمايشي روي 25 درج//ه س//انتيگراد بهكارگيري ل//وازم پرمص//رف در غيرس//اعات پيك مصرف ب//رق، انجام تعميرات اساس//ي كارخانهه//اي تولي//دي در فصل تابس//تان، كاهش 30 درصدي مص//رف كارخانهه//اي پرمصرف در زمان اوج بار، استفاده كمتر از چاههاي كشاورزي در ساعات پيك، استفاده از مولدهاي اضط//راري برق در ادارات، سازمانها، بيمارستانها، وزارتخانهها و ... در حد فاصل س//اعات 12 تا 16 ميتواند براي عبور از پيك تير و مرداد بسيار كارساز باشد.

مع//اون وزي//ر ني//رو در امور برق و ان//رژي اضافه كرد: ب//ا بهكارگيري مديري//ت مص//رف و آم//وزش ب//ه فرزندان و بهينهس//ازي مصرف برق كه با زندگي م//ا عجين بوده و تمام خدمات اقتصادي، اجتماعي، حياتي ...و را تح//ت تاثي//ر دارد، ميتوانيم ضم//ن تامين برق مطمئن و پايدار، پيك مصرف برق امسال را نيز بدون خاموشي سپري كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.