جزييات اولين قرارداد شل در صنعت پتروشيمي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

امروزهباتوجهبهقيمتهاياخيرنفتخامكهچشماندازهايآيندهتداومنسبي آن را نشان ميدهد مساله اقتصادي GTL ابعاد تازهاي يافته است.

مطالعات شركت وود مكنزي نشان ميدهد كه در قيمتهاي باالتر از 50 دالر ب//راي نفتخام، بازدهي پروژههاي GTL ميتواند بيش//تر از پروژههاي LNG باشد.

با وجود اينكه شركتهاي بسيار زيادي روي فناوري GTL فعال هستند و تعداد زيادي واحدهاي آزمايشي و نيمهصنعتي PILOT و ‪SUPER PILOT‬ در جهان وجود دارد اما هماكنون دو شركت SASOL و SHELL عرضهكننده دانش فني )اليسنس//ور( شناخته ميشوند و البته اخيرا كنسرسيومي از سه ش//ركت ‪petro SA‬ , lorgi , ‪STAT oil‬ نيز بهعنوان عرضهكننده دانش فني مطرح شده است.

شركت SHELL مدعي است كه GTL به مرز اقتصادي بودن و رقابتپذير بودن با فرآوردههاي پااليشگاههاي نفتخام رسيده است و هزينه سرمايهگذاري آن به ازاي هر بشكه چندان بيش از پااليشگاههايي كه بتوانند استانداردهاي جديد فرآوردهها را پاسخگو باشند، نيست.

از همين رو اين ش//ركت انگليس//ي با توجه به سابقه طوالني مشاركت در س//اخت و بهرهب//رداري واحده//اي GTL در قط//ر از س//ال گذش//ته تاكنون مذاكرات متعددي را با ش//ركت ملي صنايع پتروشيمي براي انجام س//رمايهگذاري مستقيم در س//اخت يك واحد GTL در ايران آغاز كرده كه گفتوگوهاي دوجانبه بين دو طرف براي دس//تيابي به توافق نهايي در حال انجام است.

به گزارش انجمن صنفي پتروشيمي، ساخت يك مجتمع جديد GTL تنها محور آغاز مشاركتهاي جديد شركت شل در صنايع پتروشيمي ايران نبوده و اين شركت انگليسي و هلندي تاكنون گفتوگوهايي را با مشاركت در ساخت دو طرح توليد اتيلناكسايد در قالب طرح توسعه پتروشيمي مارون و ساخت يك واحد جديد MTO براي تبديل متانول به اتيلن با مسووالن صنعت پتروشيمي كشور آغاز كرده است.

در همين حال، رحيم شريفموسوي، مديرعامل شركت پتروشيمي مارون اخيرا از عقد قرارداد مهندسي با شركت شل انگليس خبر داده و گفته است: به دنبال ساخت دو طرح توليد اتيلناكسايد بوده كه براي بخش مهندسي اين دو طرح با شركتهاي شل هلند و دو شركت ايتاليايي از جمله »تكني مونت« مذاكره شده كه در مرحله عقد قرارداد هستيم.

اين مقام مسوول تاكيد كرده است: احتمال دارد اين قرارداد مهندسي با شل در هفتههاي آتي نهايي ش//ود و ش//اهد آغاز كار براي طرحهاي جديد شركت پتروشيمي مارون باشيم.همزمان با قوت گرفتن مشاركت شل در طرح توسعه پتروش//يمي مارون، حسين عليمراد، مدير سرمايهگذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي هم اواسط ارديبشهتماه امسال و در حاشيه برگزاري نمايشگاه نفت تهران از آغاز مذاكرات با شل انگليس براي اجرا و انتقال تكنولوژي طرحهاي تبديل متانول به اتيلن MTO در صنعت پتروشيمي ايران خبر داده بود.

ش//مارش معكوس امضاي اين قرارداد درحالي آغاز شده كه ارديبهشتماه امس//ال، هانس نايكهامپ، رييس دپارتمان ايران در ش//ركت شل انگليس با معرفي اوليور تورل بهعنوان مسوول شل در مطالعات داخل ايران، اعالم كرده بود مذاكرات و مطالعات نهايي براي احداث يك واحدGTL و سرمايهگذاري مستقيم در صنايع پتروشيمي ايران مطابق با تفاهمنامه امضا شده با شركت ملي صنايع پتروشيمي آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.