ارتقاي جايگاه ايران در جهان با افزايش توليد نفت و گاز

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته يك كارش//ناس ارشد اقتصاد انرژي افزايش توليد گاز سبب افزاي//ش تزريق گاز به مخ//ازن و در نتيجه افزايش توليد نفت و ارتقاي جايگاه ايران در اوپك ميشود.به گزارش ايلنا، مهدي عسلي با بيان اينكه طبيعتا هر قدر ميزان توليد نفتمان را افزايش دهيم، قدرت مانورمان بيشتر شده و جايگاهمان نيز در اوپك هم تقويت ميشود، تصريح كرد: در كل سه كشور ايران، عربستان و عراق داراي توان تاثيرگذاري بر ظرفيت توليد نفت اوپك در سالهاي آينده را دارند و نقش تعيينكنندهاي در آينده اوپك بازي ميكنند. وي افزود: بنابراين امضاي قرارداد ايران با يك شركت بزرگ بينالمللي كه مورد توجه ناظران بينالمللي نيز قرار گرفته است با توجه به ظرفيتهاي اين قرارداد براي انتقال تكنولوژي و سرمايه به داخل كشور ميتواند با افزايش ظرفيتهاي توليد نفت و گاز ايران نقش ايران در اوپك را نيز تحت تاثير قرار دهد.كارشناس ارشد اقتصاد انرژي يادآور شد: هرچند قرارداد با توتال، گازي است اما زماني كه توليد گاز افزايش يابد به لحاظ اينكه امكان تزريق گاز از ميدانهاي ديگر گازي كشور به چاههاي نفتي براي حفظ فشار داخل چاههاي نفت افزايش مييابد در رشد توليد نف//ت و در نتيجه ارتقاي جايگاه ايران در اوپك با توجه به توان افزايش توليد نقشي مثبت خواهد داشت.وي ادامه داد: در ضمن چنانچه عملكرد قراردادفاز11 پارسجنوبيرضايتبخشبود،همكاريهاباتوتالميتواند به ميدانهاي نفتي ايران توسعهيافته بر افزايش ظرفيت توليد ايران موثر واقع شود.عسلي تاكيد كرد: بهطور طبيعي هر قدر ميزان توليد نفتمان را افزايش دهيم، قدرت مانورمان بيشتر شده و جايگاهمان نيز در سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( هم تقويت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.