بازی با حقوق کاسبان پالسکو

Jahan e-Sanat - - News - آموزش نگاه

امیرحس/ین میراس/ماعیلیپس از گذش//ت ش//ش ماه از حادثه تاس//فبار پالس//کو که منجر به فوت 22 نفر از ش//هروندان و آتشنش//انان شد، همچنان وضعیت فروشندگان و تولیدکنندگان آن مجتمع تجاری در ابهام اس//ت. در گزارش//ی که چندی پیش در »جهان صنعت« منتشر شد و پای صحبت مغازهداران نشس//تیم، آنها گفتن//د که میخواهند تضمینی از بنیاد مس//تضعفان باب//ت واگذاری مغازههای پالس//کوی جدی//د که در آیندهساختهخواهدشد،دریافتکنند. همچنین عدهای از کسبه پالسکو که مغازههایشان در ضلع شمالی و سالم مانده پالسکو قرار دارد نیز میگویند نمیخواهندساختمانشانتخریبشود و میخواهند به ادامه کسبوکارشان در همانجا بپردازند.

از طرفی دیگ//ر ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران چندی قبل عنوان کرده که شهرداری تهران برای احداث مجتمع تجاری جدید در محل ساختمان ویرانشده پالسکو با بنیاد مستضعفان همکاری خواهد کرد. اما او نگفت که چرا در فاصله یک ماه مانده تا تحویل شورای شهر به اعضای جدید باید چنین تصمیمی از طرف اعضایی که دیگر مورد اعتماد مردم نیس//تند، گرفته ش//ود. اصال میزان و نحوه این همکاری با بنیاد مستضعفان چگونه است و آیا اعضای جدید شورای شهر و شهردار آینده مجبور خواهند بود به اجرای این مصوبه تن دهند؟

ابتدا و برای کنکاش حقوقی درباره درخواست کسبه پالسکو با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان تماس گرفتی//م. وی در گفتوگو با »جهان صنعت« گفت: »آن چیزی که مسلم است، این است که مالکیت ساختمان و زمینمجتمعتجاریپالسکومتعلقبه بنیادمستضعفاناستوکسبهپالسکو نمیتوانند مانع از تخریب آن قسمت سالممانده شوند. طبق قانون موجر و مس//تاجر که در سال 1356 تصویب شده است، مالک میتواند تحت عنوان بازس//ازی و طبق دستور قاضی، حکم تخلیه ساختمان را دریافت کند و آن را پس از تخریب، دوباره بسازد. در مورد حقسرقفلیمغازهداراننیزطبققانون، بنیاد مستضعفان موظف است پس از ساختمجتمعجدیدتجاری،بههرفرد دارایمدرکسرقفلی،مغازهایبههمان متراژ و شرایط را واگذار یا مبلغ روز آن مغازهها را پرداخت کند.«

خرمش//اهی در حالی از حق بنیاد مستضعفان برای تخریب قسمتهای س//الم پالس//کو میگوید که محمد حقانی نظری متفاوت دارد. این عضو اصالحطلب شورای چهارم شهر تهران در گفتوگو با »جهانصنعت« تصریح کرد: »بنیاد مس//تضعفان بدون اجازه کسبه پالس//کو و کس//انی که دارای سرقفلیهستند،نمیتواندضلعشمالی سالم ساختمان پالسکو را تخریب کند. پس حقوق شهروندی چه میشود؟ آنها مغازههایش//ان سالم است و اگر راضی به س//اخت مجتمع تجاری جدید در محل پالسکو نیستند، باید راه ورود به مغازههایشان باز شود و کسب و کارشان را در ص//ورت تایید ایمنی از س//وی ش//هرداری، وزارت کار و آتشنش//انی ادامه دهند.«

از محم//د حقان//ی در م//ورد صحبتهای ابوالفضل قناعتی مبنی بر همکاری شهرداری و شورای شهر با بنیاد مس//تضعفان در یک ماه باقی مانده نیز س//وال کردی//م. او نگاهش اینگون//ه اس//ت: »فاجع//های غمبار اتفاق افتاد و جان 22 نفر گرفته شد. ش//هرداری تهران بدون شک در این فاجعه مقصر است و حمایت از حقوق آسیبدیدگان پالسکو جزئی از وظیفه انس//انی و شهری شهرداری و شورای شهر است. قرار نیست پولی از جیب مردم برای حمایت از پالسکوی جدید خرج ش//ود یا مصوب//های غیرقانونی تصویب شود بلکه هدف این است که به س//اخت هرچه سریعتر مجتمعی به جای پالس//کوی ویرانشده کمک شود و از پتانسیلهای سختافزاری و نرمافزاری ش//هرداری استفاده شود زی//را هزاران نفر به طور مس//تقیم و غیرمستقیم از ویرانی پالسکو آسیب دیدهاند و کس//ب و کارشان تعطیل شده است. پس این کمک شهرداری به بنیاد مس//تضعفان برای س//اخت هرچه سریعتر مجتمع در واقع کمک به تمام کسبه و بازاریانی خواهد بود ک//ه از اقتصاد این مجتم//ع تجاری ارتزاق میکردند. شهرداری تهران در ماجرای وقوع چنین حادثهای اهمال کرده اس//ت، حال چه در این شورا و چه در شورای آینده وظیفه قانونی و انسانیاش حمایت از پالسکو است و ما هم تا پایان دوره مسوولیتمان موظف به اجرای درست قوانین و ممانعت از ضایع شدن حقوق شهروندان تهرانی هستیم.«

با شنیدن صحبتهای عبدالصمد خرمشاهی و محمد حقانی باید منتظر مان//د و دید که در انتها چه تصمیمی درباره بخشهای سالم پالسکو گرفته خواهد شد. آیا بنیاد مستضعفان طبق اس//تناد به قانون مصوبه سال 1356 میتواند س//اختمان را تخریب کند یا آن عده از کسبه میتوانند با استناد به صحبتهایحقانیوحمایتشهرداری و شورای شهر تهران به فعالیت خود در همان ساختمان ادامه دهند و حداقل سه سال از محل کسب و کارشان دور نباش//ند؟ تنها نتیجهای که میشود گرفت، این اس//ت که موضوع آنچنان ش//فاف و روشن نیست و باید منتظر آینده بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.