14

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- هفته گذشته بود که مغازهداران پالسکو با حضور در مقابل در شمالی این پاساژ عنوان کردند اموال داخل مغازههایشان به سرقت رفته است و هیچ نهادی هم مسوولیت آن را بر عهده نمیگیرد. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا توضیحاتی را درباره این موضوع بیان کرده است.

سرهنگ رضا موذن، در این باره گفت: هنوز رسما گزارشی از این موارد به ما اعالم نشده است، البته باید این موضوع را از تهران هم استعالم کنیم اما تا جایی که من اطالع دارم به آگاهی ناجا شکایتی در این خصوص ابالغ نشده است.وی با اشاره به زمان وقوع حادثه ادامه داد: در همان زمان وقوع حادثه تیمهای گشت پیاده و خودرویی دقیقا تمام منطقه را به طور ویژه و به شکل گسترده پوشش دادند. در آن زمان هم بحث خاصی در مورد سرقت مطرح نشد و شکایتی در این زمینه از سوی کسبه به ما اعالم نشده بود.موذن با بیان اینکهدرحالحاضرنیزداخلپاساژپالسکوقرنطینهاست،گفت:کسبوکار عادی در آن منطقه در حال انجام است و پلیس هم همچون دیگر مناطق شهر در این منطقه حضور دارد، اما نیازی به حضور فیزیکی پلیس به غیر از حالت عادی ماموریتی خود وجود ندارد چراکه دیگر حالت فوقالعادهای در آنجا وجود ندارد.معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در ساختمان قدیمی پالسکو چیزی باقی نمانده، گفت: تا جایی که من اطالع دارم اکثر مغازههای این پاساژ تخلیه شده و گاوصندوقها هم منتقل شده است، مگر مواردی که در پی حادثه از بین رفته باشد.وی در عین حال از کسبه پالسکو خواست که اگر شکایتی در این زمینه دارند، آن را مطرح کرده و مطمئن باشند که پلیس به آن رسیدگی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.