بحران نیروی انسانی در آموزشوپرورش

Jahan e-Sanat - - News -

مهدی بهلولی*- کس//انی که رخدادهای گستره آموزشوپرورش را دنبال میکنندگهگاهبهخبرهاوسخنانیمیرسندکهبهراستیسازگارکردنآنها،بسیار دشواراست.یکیازموضوعاتیکهچندینسالاستخبرهایناهمسازازآنبهگوش میرسد بحث نیروی انسانی آموزشوپرورش است. دو سال پیش علیاصغر فانی وزیر وقت آموزشوپرورش از زیادی بودن نیروی انسانی در آموزشوپرورش گفت: »معتقدیمکهتعدادنیرویانسانیآموزشوپرورشبایددرحدود057 هزارنفرثابت نگه داشته شود. نباید نیروی انسانی جدیدی وارد آموزشوپرورش شود. مشکالت معیشت فرهنگیان حل نمیشود مگر با کاهش نیروی انسانی آموزشوپرورش. امیدواریم تدبیر دولت یازدهم در ایجاد امید بین دانشآموزان و همکاران فرهنگی راهگشای تحقق در عدالت آموزشی شود.« هماکنون با گذشت تنها دو سال، پیاپی از بحران نیروی انسانی در آموزشوپرورش سخن میرود و این که برای تامین نیروی این نهاد باید به فکر چاره بود. برای نمونه چند روز پیش، اسفندیار چهاربند رییس مرکزبرنامهریزیمنابعانسانیوفناوریاطالعات،تامینمعلمبرایکالسهایدرس رااصلیتریناولویتآموزشوپرورشدانستوازپیشبینیکمبودنیرویانسانیبه واسطه بازنشستگی تعداد زیادی از نیروهای شاغل درآینده خبرداد. از سویی دیگر اسداهللعباسی،عضوکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمیدرمورد وضعیت تامین نیروی انسانی در آموزشوپرورش برای سالهای آینده گفت: »تا سال0041 نیاز به تامین نیروی انسانی زیادی داریم که میزان آن نزدیک به006 هزار معلم برآورد شده است.« وی در ادامه گفته: »با توجه به حجم وسیع نیاز به نیروی انسانی باید سیاستی برای رفع این مشکل به کار گرفته شود که از جمله این سیاستها میتوان به به کارگیری آموزشدهندگان و نیروهای حقالتدریسی اشاره کرد.« همه بحث به گمانم به همین نیروهای حقالتدریسی برمیگردد و سیاستی در آموزشوپرورش که به دنبال کاستن چشمگیر نیروهای رسمی و کوچکسازی هر چه بیشتر آموزشوپرورش دولتی رایگان است.

با کنار هم گذاشتن خبرهای گوناگون آموزشوپرورش در این زمینه، میتوان پی برد که ایدهآل و هدف فرادستان آموزشوپرورش کشور، هر چه بیشتر پولی کردنآموزشاست.هماکنونحدود21 درصدازآموزشوپرورشمارامدرسههای غیردولتیتشکیلمیدهندکهبخشبزرگیازنیروهایآن،ازآموزشوپرورشحقوق دریافتنمیکنند.علیاصغرفانیکهاز52 درصدنیرویاضافیسخنمیگفتگویا مدنظرشاینبودکهاین21 درصدبایدبهچیزیحدود03 درصدبرسدتابتوان شمار یک میلیونی آموزگاران آموزشوپرورش را به 750 هزار نفر رساند. کسانی هم که از بهرهگیری از نیروهای حقالتدریس سخن میگویند، هدفشان کاستن از آموزگاران رس//می است که در نهایت به کوچکسازی آموزشوپرورش دولتی رایگان میانجامد. اما نکته مهم این است که تجربه کشورهای کامیاب و پیشرو در آموزشوپرورش، این روشها و رویکردها را تایید نمیکند. یعنی راه بهسازی آموزشوپرورش و دستیابی به آموزشوپرورش کیفی فراگیر، از رهگذر پولیسازی آموزش و کاستن از نیروهای رسمی نمیگذرد. درخور درنگ تاکیدی است که به درستی بسیاری از فرادستان آموزشی کشور به وجود یک تربیت معلم نیرومند نیاز دارند.اماپرسشایناستکهچگونهازیکسودراندیشیدنکاستننیروهایرسمی آموزشوپرورش هستیم و از سوی دیگر وجود یک نهاد تربیت معلم نیرومند را برای بهسازی آموزشوپرورش بایسته میدانیم؟

همچنین باید توجه داشت وقتی سخن از نیروی انسانی در آموزشوپرورش میش//ود، بحث تنها بر سر آموزگاران نیس//ت. میتوان پرسید که آیا هماکنون مدرسههای ما کتابخانه و کتابدار دارند؟ پاسخ این است که در برخی از مدرسههای دولتی، شاید اتاقی پیدا شود که شماری کتاب در آن ریخته شده باشد اما کتابدار ندارند.آیاآموزشومدرسهکیفیدولتیکهمیتواندمارادررسیدنبهآرمانعدالت نزدیککند،کتابدارنمیخواهد؟!آیامدرسههایماهوشمندهستند؟پاسخایناست که در دولت دهم و در زمان وزارت حاجی بابایی در تعدادی از مدرسهها، اتاقی را تر و تمیز کردند و رایانهای در آن گذاشتند و ناگهان مدرسه به این طریق، شد مدرسه هوشمند! آیا مدرسه هوشمند، مسوول رایانه نمیخواهد؟ پاسخ این است که اگر به راستی هوشمند باشد، باید داشته باشد. آیا مدرسههای ما، مسوول بهداشت و سالمت دانشآموزان دارند؟ پاسخ این است که ندارند. بنابراین به نظر میرسد که آموزشوپرورش ما تکلیفش با نیروی انسانی و تعریف و شمار آن و روش تامین آن روشننیستوهمیناستکههرازگاهی،هرمسوولی،سخنیمیگویدوراهکاری پیشنهادمیدهد.درحالیکههنوزبهنیروهایانسانیزیادینیاردارند،اماازضرورت کاهشنیرویانسانیسخنمیگویند. *عضوکانونصنفیمعلمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.