کمبود 170 هزار نیرو در حوزه سالمت

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقاممعاونتتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتبااشاره بهکمبود071 هزارنیرودرحوزهسالمتکشوربهتشریحبرخی هدفگذاریهاواولویتهایطرحتحولنظامسالمتبرایدسترسی مردم به خدمات بهتر پرداخت.

بهگزارشایسنا،مصطفیپریداردرنشستخبریوزارتبهداشت گفت:دولتهامعموالوقتیشروعبهکارمیکنندبرنامههاییرابرای مردمتدوینوارائهمیکنند.دردولتیازدهمنیزبرنامههایمختلفی از سوی رییسجمهور و وزرا تدوین و ارائه شد که در حوزه اجتماعی شاخصترین برنامه، طرح تحول نظام سالمت بود که از زمان ارائه آن در مجلس شورای اسالمی با حمایتهای خوبی در ارکان دولت مواجه شد تا طعم شیرین آن برای مردم ملموس شود.وی به تشریح هدفگذاریهایاولیهطرحتحولنظامسالمتپرداختوگفت:اولین هدف طرح تحول نظام سالمت کاهش هزینههای پرداخت از جیب مردمبودچراکههزینههایسرسامآوردرمانوهزینههایکمرشکن سالمت روز به روز رشد پیدا میکردند و مردمی که به دلیل عوارض آن دچار فقر میشدند هر روز درصدشان رو به افزایش بود. قائممقام معاونت توس//عه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، ارتقای کیفیت خدمات در حوزه بهداشت، درمان و آموزش را دومین هدف طرح تحول نظام سالمت عنوان و اظهار کرد: بر این اساس هدف سوم از این طرح ایجاد عدالت در سالمت بود که یکی از شاخصهای آن دسترسی آسانتر مردم به خدمات درمانی و بهداشتی است.

پریداربااشارهبهبرگزاریجشنوارهعمرانوسالمتتصریحکرد: ما در این جشنواره میخواهیم نشان دهیم که دسترسی مردم به خدمات کیفیتر در حوزه سالمت چقدر ارتقا یافته است. باید توجه کردکهدرطرحتحولنظامسالمتبرایدسترسیمردمبهخدمات بهترچندینهدفگذاریانجامشد.یکیازاینهدفگذاریهابحثارائه خدماتدراورژانسبیمارستانهابودکه06 تا07 درصدمراجعات مردم را پوشش میدهد و تا پیش از این وضعیت آن ساماندهی نشده بود و فضای فیزیکی کافی هم در اورژانس بیمارستانها نداشتیم. بر ایناس//اسدرقالبطرحتحولنظامس//المتدر221 اورژانس بیمارستانیکشور391 هزارفضاسازیصورتگرفتوهمچنین شاهد ارتقای کیفی در ساختار فیزیکی و تجهیزات آنها بودیم.

س/اخت 6 ه/زار مطب پزش/کی در قال/ب 293 کلینیکویژه

اگربخواهیمخدماتدرمانیارزانتروکیفیتریراطیشبانهروز بهمردمارائهکنیم،بایدفضایمناسبیراایجادمیکردیم.برایناساس تاکنونششهزارمطبپزشکیدرقالب392 کلینیکویژهدراین چهارسالساختهشدهوبافضای693 هزارمترمربعدراستانهای مختلف در حال بهرهبرداری است. از معضالت ما آمار باالی سزارین درکشوربود.بهطوریکهدربرخیازبیمارستانهامیزانآنبهبیش از09 درصدرسیدهبودودرعینحالآمارزایمانطبیعیکاهش یافته بود که البته یکی از دالیل اصلی آن نبود امکانات برای تسهیل زایمان طبیعی بود. بر این اساس برای ترویج زایمان طبیعی 288 مرکز زایمان در قالب طرح تحول در کشور ساخته شد. همچنانباکمبودتختهایویژهمواجهیم قائممقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت یکی دیگر از هدفگذاریهای طرح تحول سالمت برای افزایش دسترسی مردم به خدمات بهتر را افزایش تختهای ویژه عنوان و اظهار کرد: درمقاطعمختلفهمیشهبیمارانیداشتیمکهدرنوبتپذیرشتخت ویژهبودندوبهطورکلی0045 تختویژهداشتیم.برایناساسدر ایندورهتوانستیم24 درصدکلموجودیتخت ICU را افزایش دهیم.یعنی0642 تخت ICU به تختهای موجود اضافه شد. هر چندهنوزاعتقادداریمنیازکشوربهتخت ICU برطرفنشدهوهنوز سه هزار تخت ICU نیاز داریم. سرطان جزو علل اولیه مرگ و میر در کشور محسوب میشود و به همین دلیل هزینههای زیادی را به جامعهتحمیلمیکند.برایناساسدربحثایجادمراکزغربالگری وتشخیصسرطاندرقالب111 پروژهمراکزجامعسرطانیساخته شدودرحالبهرهبرداریدرهمینراستا264 دستگاهتشخیص سرطان در این مراکز در حال ارائه خدمت است.

پریدار با اشاره به بحث نیروی انسانی و شاخصهای آن ادامه داد: در بحث نیروی انسانی، شاخصی را در حوزه بهداشت و درمان داریم که بر اساس آن در بیمارستانها و تختهای غیرآموزشی ش//اخص نیروی انس//انیمان 1/7 به ازای هر تخت است و این ش//اخص در تختهای آموزشی 2/3 به ازای هر تخت است. در حوزه بهداشت هم میزان نیازمان به نیروی انسانی بر اساس نوع واحد بهداشتی تعیین میشود. ما همه اینها را کنار هم گذاشتیم و در مجموع حدود 170 هزار نیرو در حوزه سالمت کشور کم داریم. در عین حال دریافت مجوز استخدام نیز اقدامات خاص خود را میطلبد. برای امس//ال هم درخواس//ت 12 هزار نیروی جدید را مطرح کردیم که امیدوارم بتوانیم آنها را جذب کنیم و مقداری از کمبود جبران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.