شناسایی97 موردابتالبهتبکریمهکنگو

Jahan e-Sanat - - News -

رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اظهار کرد: 79 مورد فرد مبتال به بیماری تب کریمه کنگو در کشور شناسایی شده است که از این تعداد پنج نفر فوت کردهاند.

محمدمهدیگویادرحاشیهاجالسمعاونانبهداشتدانشگاههادرجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیماری تب کریمه کنگو در کشور تحت کنترل است، اظهار کرد: با توجه به اینکه معموال در این فصل این بیماری مشاهده میشود،هموارهشاهدهستیمافرادیکهبهطورمستقیمبادامسروکاردارند یا نکات و دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نکردند به این بیماری مبتال شدهاند.ویادامهداد:پنجمورددراینزمینهفوتیداشتیم.همچنیناکثریت افرادمبتالبهاینبیماریبهبودیافتندومابقیتحتدرمانومراقبتهستندو جایهیچنگرانینیست.گویابابیاناینکهدربحثکاهشبیماریتبکریمه کنگو باید همواره اقدامات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: جلوگیری از تردد و جابهجایی بیرویه دام و نیز جلوگیری از قاچاق دام و عدم توجهبهرعایتاصولبهداشتیتوسطافراددرگیربادام،ازعواملمهمدرزمینه بروزوشیوعبیماریتبکریمهکنگواست.رییسمرکزمدیریتبیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم مدرنسازی دامداریها در کشور عنوان کرد:یکیازعواملمهمدرزمینهپیشگیریوکنترلبیماریها،مدرنسازی دامداری در سطح کشور است و هر چقدر دامداریها مدرن شوند، بیماری تب کریمهکنگوکاهشمییابد.همچنینباصنعتیشدنکشتارگاهها،بیماری تب کریمه کنگو هم کاهش مییابد. همچنین الزم به ذکر است این بیماری نسبتبهسالهایگذشتهافزایشچشمگیرینداشتهاست.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بیماری وبا در سطح کشور چه شرایطی دارد، گفت: بیماری وبا و بیماری اسهالی نداریم ولی با این وجود تا پایان آبانماه در آمادهباش هستیم.رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارتبهداشتهمچنینازوجود43 هزارو009 بیمارمبتالبهعفونتاچآی وی در سطح کشور خبر داد و گفت: این تعداد بیمار در حال حاضر شناسایی وتحتمراقبتودرمانهستندوهشتهزارنفرفوتو9 هزارنفرتحت درمانومابقیتحتمراقبتهستند.

گویا در دومین روز از نشست معاونان بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علومپزشکی سراسر کشور، با اشاره به وضعیت ایدز گفت: مهمترین هدف در خصوص ایدز که وزارت بهداشت دنبال میکند دو موضوع شناسایی افراد و موقعیتهایپرخطراست.

وی بیان کرد: از جمله برنامههایی که در این خصوص انجام میش//ود، شناسایی نقاط مداخله برای رسیدن به هدف پوشش درمان مناسب است که شامل شناسایی موارد جدید، کنترل و گسترش برنامههای توصیه شده وایجادتستبرایجمعیتهایکلیدیومکانهایپرخطراست.همچنین پیگیری پروندههای غیرفعال و فعالسازی باشگاههای مثبت از دیگر اهداف برنامهکنترلایدزاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.