روندافزایشدمایتهرانبیشازمیانگینجهانی

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-دبیرانجمنعلمیاقتصادشهریایرانبااشارهبهاینکهدرهفتههای اخیر موجی از گرما شهرهای کشور را در برگرفته و مشکالتی را برای زندگی مردم پدیدآورده است، گفت: اگر با عینک شهری به این داستان نگاه کنیم دو مساله مهم را میتوانیم ارزیابی کنیم.

محس//ن طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه از یکسو بخشی از این گرما ناش//ی از تغییرات اقلیمی به دلیل عدم توجه به الگوهای توسعه پایدار است، عنوان کرد: از سوی دیگر زیرساختهای شهری نیز باید به گونهای طراحی شود که در شرایط بروز بحران گرما بتواند کیفیت زیست شهری را تضمین کند.

وی با اشاره به اینکه توافقنامه پاریس با تمام انتقاداتی که به آن وارد است یک سند مهم و حاکی از چالش جدی تغییر اقلیم و عزم جهانی برای مدیریت آن اس//ت، گفت: در این س//ند دولتها پذیرفتهاند که با برخی محدودیتها در زمینه مصرف س//وختهای فسیلی تا دو درجه دمای جهان را کاهش دهند.

طباطباییبااشارهبهاینکهبراساسگزارشهامیانگیندرجهگرمایزمین بانرخ67/0 درجهسانتیگرادنسبتبهدورانقبلازصنعتیشدندرحال افزایشاست،گفت:متاسفانه57 درصدخساراتوآسیبهایناشیازگرما نیز شهرهای در حال توسعه جهان را تحت تاثیر قرار میدهد که تا پنج درصد میتواند تولید ناخالص داخلی آفریقا و جنوب آسیا را کاهش دهد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آثار زیانبار اقتصادی گرمای هوا برایشهرهااشارهوبیانکرد:افزایشدمایهوامنجربهکاهشتواناییوتحلیل رفتنشبکههایزیرساختیشهرهاهمچون،آب،برق،انرژی،حملونقلو... میشود؛برایمثالدرسال3102 موجگرمادرهندسببشدبرای067 میلیوننفرخاموشیرخدهد.

طباطباییتعطیلیادارات،سازمانهاوشرکتهاوهمچنینکاهشفعالیت مردمدرشهررانیزدارایآثارزیانباراقتصادیدانستوتصریحکرد:بامدیریت هوشمند ضمن توجه به ابعاد توسعه پایدار باید تابآوری زیرساختهای شهری در برابر گرما را نیز افزایش داد.وی با بیان اینکه کالنشهر تهران نیز در تابستان با چالشهای مربوط به افزایش دمای هوا روبهرو بوده است، گفت: پایتخت طی03 سال گذشته9/0 درجه افزایش دما داشته است که از نرم افزایش دمای جهان بیشتر است و ضرورت دارد مدیران شهری و شورای شهر با پیادهسازی الگوی مدیریت هوشمند شهری این موج افزایش دما و بحرانهای بعدی آن را کنترل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.