مدارس »سمپاد« را نمیتوان با عجله حذف کرد

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

ایسنا- وزیرآموزشوپرورش درگردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل بر شایستهپروری و آموزش مهارتها به دانشآموزان در کالسهای درس تاکید کرد.

فخرالدین دانشآشتیانی اظهار کرد: در راستای اجرای سند تحول اگر آموزشوپرورش فردی را تربیت کند که تنها از دانش صرف بهرهمند باشد، ارزشافزودهای برای آموزشوپرورش نخواهد داشت اما اگر فردی شایسته و دارای مهارتهای زندگی تربیت کند، برای آموزشوپرورش ارزش افزوده محسوب خواهد شد.

وی گفت: باید به فرآیند داخل کالسها پرداخته ش//ود زیرا شایستگی در کالس درس اتفاق میافتد و اگر این امر محقق شود، میتوان گفت سند تحول بنیادین اجرایی شده است.

دانشآشتیانینقشمقطعابتداییدرتحققسندتحولبنیادین را، کلیدی دانست و خاطرنشان کرد: اگر پاسخ یک معلم ریاضی ی//ا علوم یا معلمان دیگر از هدف تدریس موضوع درس//ی مورد نظر به امر تربیت ختم شود، میتوان گفت، سند تحول بنیادین اجرایی شده است.

وزیرآموزشوپرورش عنوان کرد: مش//اور مدرس//ه به تنهایی نمیتواند س//ند تحول را در مدرس//ه اجرایی کند و الزم اس//ت تکتک معلمان و کادر مدرسه در نقش یک مشاور یا مربی تربیتی، ساحتهای تربیتی را محقق سازند.

وی اظهار کرد: اگ//ر در انتخاب مدیران مدارس نهایت دقت به عمل آید، میتوان اطمینان حاصل کرد که تمامی برنامههای مدرسه،طبقسندتحولبهپیشمیرود.همچنینبراساسبرنامه ششم توسعه، یکی از برنامههایی که باید روی آن تمرکز بیشتری شود، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش است.

وی افزود: مدیران هنرستانها باید ارتباط نزدیکی با کارخانهها داشته باشند و در یک تعامل دو طرفه، نیازهای آنان را تامین و آنها نیز هنرستانها را پشتیبانی کنند.

عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به مدارس تیزهوشان، اظهار کرد: تفکیک و جداس//ازی دانشآموزان از یکدیگر مضر است. با ش//تابزدگی نمیتوان مدارس س//مپاد را حذف کرد، ابتدا باید زیرساختهای آن آماده شود و شرایط ارائه آموزش به دانشآموزان تیزهوشدرمدارسعادیمهیاشود.درواقعمهارتمعلموکیفیت مدارس از جمله مواردی اس//ت که باید در آموزش دانشآموزان تیزهوش مورد توجه قرار گیرد و با ارتقای این دو مقوله، شرایط تحصیل دانشآموزان تیزهوش در مدارس عادی فراهم شود که این امر، زمانبر است. البته در شورای عالی، فعالیتهایی در زمینه جلوگیری از توسعه مدارس سمپاد انجام گرفته است.

وی عن//وان ک//رد: ب//ا توج//ه ب//ه ترکیب جمعیت//ی حوزه آموزشوپرورش، اس//تفاده از زنان در مس//وولیتها و مدیریتها ضروری اس//ت تا با اس//تفاده از نظرات آنها در تصمیمگیریها، برنامههای مطلوبتری تدوین شود.

وزیرآموزشوپرورش با اشاره به اجرای پروژه مهر در سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم به این پروژه نیازی نیست زیرا مدیران کل باید از عوامل مدرسه بخواهند که مراکز آموزشی خود را برای پذیرش دانشآموزان در سال جدید آماده کنند و ستادهای استانی میتوانند بهترین نقش را در این زمینه ایفا کنند.

وی تاکید کرد: مدرس//ه ح//ق ندارد از س//رانه دانشآموزان برای برنامههای جشنوارهها ...و هزینه کند، این کار شرعا و عرفا اشکال دارد.

دانشآش//تیانی خاطرنش//ان ک//رد: اجرای ه//ر برنامهای در آموزشوپرورش باید متناسب با اعتبارات و در قالب منابع مالی تعریف ش//ود زیرا برنامههایی که بدون پشتوانه مالی اجرا شود، هزینههای آن معوقه خواهد ش//د و مشکل پرداخت معوقات به نارضایتی میانجامد. اس//تانها مکلف نیستند، طرحی که بدون پشتوانه مالی پیشنهاد شود، اجرا کنند.

وزیرآموزشوپرورش گفت: طبق تعهدی که در ابتدای کار به فرهنگیاندادم،وضعیتصندوقذخیرهفرهنگیانراپیگیریکردم، در این خصوص، برخی افراد از سمت خود برکنار شدند و به جای آن اشخاص متخصص جایگزین شدند.

وی تجدیدنظر درب//اره ترکیب هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان را ضروری دانست و عنوان کرد: اختیار وزیر در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان باید کمتر شود و وزیر اقتصاد یا نماینده وی، رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی، همچنین سه نفر از معلمان به نمایندگی از جامعه معلمان در هیات امنای صندوق عضو شوند که البته موارد مذکور، به تایید دولت بستگی دارد.همچنیندرخصوصموضوعبانکسرمایهنیزپیگیرهستیم و قوه قضاییه نیز در حال بررسی و تحقیق است.

وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد: در بحث اجرای سند تحول در دوره ابتدای//ی میتوانیم از ظرفیتها و پتانس//یلهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استفاده کنیم زیرا این کانون از نیروی انسانی متخصص و مربیان حرفهای برخوردار است که میتوانند در زمینههای مختلف از جمله قصهگویی، نمایشنامه و ساخت فیلم به دانشآموزان کمک کنند، بنابراین تعامل با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و استفاده از روشهای تربیتی آنان میتواند ساعات مطالعه در بین دانشآموزان و حتی جامعه را افزایش دهد.

عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنش//ان کرد: برای شناسایی و ارتقای شأن و منزلت آموزشوپرورش همه باید تالش کنیم و با ارائه برنامههای رسانهای، مقاالت و سخنرانیها، جایگاه آموزشوپرورش را در جامعه تشریح کنیم.

دانشآشتیانی با اشاره به هجمههای مطرح شده علیه دولت در زمان انتخابات تصریح کرد: مدیران کل آموزشوپرورش نماینده ما در اس//تانها هس//تند و باید بیش از پیش با انعکاس عملکرد آموزشوپرورش به این هجمهها پاس//خ مناسب دهند و خود را جزئی از خانواده بزرگ آموزشوپرورش بدانند. الزم به ذکر است، در مساله انتخابات، اصل بر مشارکت حداکثری بود که فرهنگیان عزیزهمکاریفراوانداشتند،نقشتکتکآنهادراینزمینهپررنگ بود که بنده در اینجا از همه آنان تقدیر و تشکر میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.