15

Jahan e-Sanat - - News -

دوستي كوتينيو با نيمار، عالقه قلبي امباپه به رئالمادريد و چند داستان مشابه ديگرباعثشدهپاريسنژرمننتوانديكي از ستارههاي اين روزهاي دنيال فوتبال را به خدمت بگيرد. اين در ش//رايطي است كه اين تيم از نظر مالي ش//رايط بهتري نسبتبهرقبايشدارداماچيزهايديگري وجود دارد كه نميگذارد اين تيم متمول پاريس//ي به خواستههايش برسد. با اين حال در جنگ خريد ستارهها، پاريسيها نميخواهند با دست خالي ميدان را ترك كنند و از ميان امباپه يا كوتينيو يكي را از آن خود ميكنند.

كوتينيو برزيلي به تازگي در ليس//ت خريدهاي پاريس//نژرمن قرار گرفته تا اينگونه رقابت ميان اين تيم فرانسوي و بارسلونا كامال عيان شده و رودررو باشد. به نوش//ته اكيپ حاال ك//ه انتقال ماركو وراتي به بارسلونا غيرممكن شده، دو تيم جنگ خود را بر سر كوتينيو آغاز كردهاند و خريد كوتينيو براي پاريسنژرمن فراتر از يك پلن B شده است. پاريسنژرمن تنها به خريد كوتينيو بسنده نكرده و به طور موازي مذاكرات بر سر خريد كيليان امباپه ب//ا موناكو را ادامه ميدهد تا براي فص//ل آينده تيم خود را تقويت كند. هر يك از اين جابهجاييها براي هر يك از دو تيمبيشاز09 ميليونيوروآبميخورد كه البته از شواهد و قرائن پيداست كه بر سر انتقال يكي از اين دو بازيكن به پاريس، بارسلونا مانع ميشود.بارسلونا جنگيدن با پاريسنژرمن را از زماني در پيش گرفت كه اي//ن تيم از انتقال وراتي به نيوكمپ جلوگيري ك//رد و كاتاالنه//ا از همين موضوع آسيب جدي ديدند. از آنجايي كه كوتينيو خودش عالقه به بازي در بارسلونا دارد و يك//ي از دوس//تان صميمي نيمار محسوب ميش//ود، اين بهترين فرصت بارسلونا براي انتقام است. كوتينيو تا سال 2022 با ليورپول قرارداد دارد و مشخص نيست نسبت به پيشنهاد پاريسنژرمن چه واكنشي نشان خواهد داد. كوتينيووپاريسنژرمن براي هواداران ليورپول، كوتينيو چه به بارسلونا برود چه به پاريسنژرمن، اين يك دژاوو اس//ت؛ اتفاقي كه شايد هر فصل و ش//ايد هرچند فصل يكبار آن را تجربه ميكنند و بهترين بازيكن خود را از دست ميدهند. اينبار نوبت كوتينيو رسيده است.

اين روزها رسانههاي فرانسوي تمام تمركز خود را روي اين بازيكن برزيلي گذاشتهاند و برخي حتي مدعي هستند كه امروز اين بازيكن به تيم اول پاريس منتقل ميشود.

ناكام//ي پاريس//نژرمن در جذب امباپه از موناكو باعث شد تا آنها دست روي گزينه موردنظر بارسلونا بگذارند و ح//اال هرچقدر احتم//ال ناكامي در راضي كردن موناكو براي فروش امباپه بيشتر شود، حضور كوتينيو در پايتخت فرانسه محتملتر ميشود. داستانحقيقي اكيپ در گزارشي چند نقطه كليدي را در انتقال اين دو بازيكن شفاف كرده است. اول اينكه خريد كوتينيو پلن B پاريسنژرمن محسوب ميشود و اگر آنه//ا همه اميدش//ان را از خريد امباپه از دس//ت بدهند، موض//وع كوتينيو را جديتر دنبال ميكنند كه البته آنطور كه پيداس//ت اين شرايط از راه رسيده چراكه آنها پيش//نهاد رسمي خود را به ليورپول ارائه دادهاند؛ تيمي كه انتقال س//تاره برزيلياش به هر تيمي برايش اهمي//ت ن//دارد و تنه//ا وي را در ازاي قيمت واقعي به فروش ميرساند. براي كوتينيو مبلغ 90 ميليون يورو پيشنهاد شده اگرچه شايعاتي هم وجود دارد كه ارزش اي//ن بازيك//ن را در حدود 100 ميلي//ون يورو ارزياب//ي كردهاند. ضمن اينكه به ادعاي اكيپ قرمزپوشان آنفيلد تنها در شرايطي كوتينيو را ميفروشد كه خودش//ان زمان كاف//ي براي خريد جايگزين وي در ب//ازار نقل و انتقاالت داشته باشند. نگراني هواداران چ//را بايد ه//واداران ليورپول نگران باش//ند، اگر آنها به اول س//ال ميالدي بازگردند به ياد ميآورند كه با كوتينيو قرارداد پنجسالهاي امضا كردند كه وي را تا سال 2022 در آنفيلد نگه ميدارد؛ قراردادي كه هيچ بندي مبني بر جدايي وي از ليورپول در آن وجود ندارد.

ام//ا پيش از آنكه هواداران ليورپول از اين تمهيدات باشگاهشان خوشحال ش//وند بايد نحوه جدايي لوئيز سوارز را به ياد بياورن//د. او هم با چنين قيمتي و در حالي كه ق//راردادش را به تازگي ب//ا ليورپ//ول تمديد كرده ب//ود، راهي نيوكمپ شد. كريسرونالدودررئالماندنيشد روزنامه آاس، نزديك به باشگاه رئالمادريد مدعي شد كه كريستيانو رونالدو در اين تيم ماندني خواهد شد. ماه گذشته با انتشار اخبار فرار مالياتي رونالدو، اين بازيكن متهم شد كه از پرداخت 14/7 ميليون يورو ماليات بين سالهاي 2011 تا 2014 امتناع كرده است. از اين رو، رونالدو از شرايطش در اسپانيا ابراز نارضايتي كرده بود و به مسووالن رئال اعالم كرده بود كه قصد دارد از اين تيم جدا شود. شايعات در مورد بازگشت رونالدو به منچستريونايتد به اوج رسيده بود و هواداران رئال نگران جدايي فوق ستاره تيمشان بودند.

در همان زمان پرز سعي كرد شرايط را آرام كند و به رونالدو اجازه دهد با پشت س//ر گذاشتن جام كنفدراسيونها و تعطيالت دوباره در اين رابطه تصميمگيري كند. به نظر ميرسد كه اين روش پرز به خوبي جواب داده و با صحبتهايي كه هم او، هم زيدان و هم ديگر بازيكنان رئال با رونالدو انجام دادهاند، اين بازيكن در نهايت تصميم گرفته كه در رئال بماند.

رونالدو تحت تاثير برنامههاي نقلوانتقاالتي ويژه رئال براي فصل بعد قرار گرفته و باشگاه نيز به او حتم داده كه او مهمترين بازيكن در پروژه آينده خواهد بود. از همين رو او نيز به مسووالن باشگاه اعالم كرده كه قصد جدايي از رئال را ندارد و در اين تيم ماندني خواهد شد. عدمآمادگيلسآنجلسبرايميزبانيالمپيك4202 گزارشهاي منتشر شده از شرايط لسآنجلس نشان ميدهد كه برخي از مشكالت ممكن است باعث شود كه اين شهر بيشتر مناسب ميزباني المپيك 2028 باشدتاالمپيك4202.گزارشهايمنتشرشدهازسويشركت LAO در كاليفرنيا نشان داده است كه لسآنجلس با مشكل تغيير برنامه استاديومها و كاهش بودجه مواجه است و به همين دليل احتمال دارد كه شهر لسآنجلس گزينه مناسبتري براي ميزباني المپيك 2028 باشد تا المپيك .2024

قرار است كه به زودي هيات اجرايي IOC درباره دادن ميزباني همزمان المپي//ك 2024 و 2028 تصميمگي//ري كند. احتمال دارد كه لسآنجلس ميزباني المپيك 2028 را برعهده گيرد. در صورتيكه لسآنجلس، چهار سال بيشتر فرصت داشته باشد، ميتواند بهتر زيرساختهاي الزم براي المپيك و استاديومهاي المپيك را تامين كند. آلوسبهجايمنچستربهپاريسميرود روزنامه اكيپ فرانسه از توافق نهايي دني آلوس با پاريسنژرمن سخن به ميان آورد. با وجود آن كه پيش از اين رسانههاي انگليسي و ايتاليايي از توافق نهايي دني آلوس با منچسترسيتي سخن گفته بودند اما به نظر ميرسد كه اين بازيكن برزيلي نقشههاي ديگري در سر دارد. آلوس بعد از خداحافظي با يوونتوس تاكيد كرد كه براي او هيچگاه پول مهم نبوده و ميخواهد در تيمي بازي كند كه احساس آرامش داشته باشد و از فوتبال بازي كردن لذت ببرد. پيشبيني ميشد كه او راهي منچسترسيتي شود و حتي خود اين بازيكن برزيلي اعتراف كرد كه دوست دارد دوباره با گوارديوال همكاري كند اما روزنامه اكيپ فرانسه از توافق نهايي ستاره سابق بارسلونا با پاريسنژرمن سخن به ميان آورد و تاكيد كرد كه اين انتقال به زودي نهايي ميشود. آلوس فصل قبل بعد از چند سال حضور در بارسلونا با پيراهن يوونتوس به ميدان رفت و توانست عملكرد درخشاني از خود به نمايش بگذارد. او با يووه قهرماني در سري A و جام حذفي ايتاليا را به دست آورد و به فينال ليگ قهرمانان اروپا هم راه پيدا كرد هرچند در ديدار نهايي برابر رئال تن به شكست داد. راهيابيفدرربهدورچهارمتنيسويمبلدون راجر فدرر سوييسي توانست در دور سوم تنيس ويمبلدون حريف آلماني خود »ميشا زورف« را شكست دهد و به دور چهارم صعود كند.

در ادامه بازيهاي دور سوم تنيس ويمبلدون راجر فدرر مقابل ميشا زورف به زمين رفت و با نتيجه سه بر صفر به پيروزي رسيد. نتايج سه ست اين بازي 4-6و4-6،6-7 بود.بهاينترتيبفدرردردوربعدباگريگورديميترفروبهرو ميشود. در ديگر بازيهاي دور سوم نواك جوكوويچ، ميلوش رائونيچ و آنجليك كربر حريفان خود را شكست دادند و به دور بعد راه يافتند. احتمال بازگشت زالتان ابراهيموويچ به اولدترافورد! زالتانابراهيموويچكهيكدورهكوتاهبرايمنچستريونايتدبازيكردهاحتمال داردبازهمبرايشياطينسرخبازيكند.مهاجمقديميفوتبالسوئديهاتابستان گذشته از پاريسنژرمن فرانسه به انگليس آمد و بازيكن منچستريها شد. او در مدت يك فصل حضور براي شياطين سرخ، گلهاي حساس و مهمي زد اما به خاطر مصدوميتي سنگين در اواخر فصل كه او را تا اوايل سال آينده دور از ميدان نگه ميدارد، قراردادش فسخ شد. ديروز در مورد او و يونايتدها، خبر مهمي انتشار يافت مبني بر اينكه زالتان ممكن است يكبار ديگر بازي در تيم تحت امر ژوزه مورينيو را پيدا كند. براساس اعالم روزنامه ديليميرر در صورتي كه مهاجم63 ساله تا پايان سال تيمي جديد براي خود پيدا نكند، شايد منچستر يكبار ديگر به سراغش آمده و با چنين گلزن پرتجربهاي قرارداد ببندد. افقي: -1 بیمار شده فصل تابستان- از پاركهاي جنگلي استان مازندران -2 نكوهش- واژه معادل انیماتور مصوب فرهنگستان زبان فارسي- ظرف پذیرایي -3 به دریا ميپیوندد- اعتبار قانوني- ابزار باغباني -4 از عالیم دستور زبان فارسي- جاي بار در پشت بدن- محبت و امید از سوي خداوند -5 سطل آبكشي از چاه- باخت ناگزیر در شطرنج- شك و گمان -6 گفت و شنود- استخواني روي كتف- بازي نفسگیر -7 فراست- جنگي كه در سال 16 هجري میان اعراب با سپاه ساساني روي داد- حس كردن با دست -8 رفتار شایسته بشر- مرحله فعال چرخه ضربان قلب -9 زبانه آتش- دستگاه كنترل از دور- اجداد و نیاكان -10 صوت اظهار درد- شالوده- حساس و عاطفي -11 شفابخش بیمار- شبهجزیرهاي در جنوب هندوستان- خوردني متحیر -12 سراي فاني- سبزي پیچیده خوراكي- اقیانوس خاموش و آهسته -13 بیماري كشنده قاره آفریقا- دوستي خالص- سوي دیگر -14 مجموعه مسكوني كوچك- از روي میل، اراده و انتخاب- حرف همراهي عرب -15 تیمي در لیگ فوتبال انگلیس- شهر بندري و پایتخت فنالند

ج عمودي: -1 پاسپورت- نوعي دفترچه -2 صفت اسب گریزان- نخستین زن- دیه قتل و جرح -3 غمخوار- بزرگترین سرخرگ بدن -4 باال به لفظ التین- میوه آبدار تابستاني- ربودن- شخص گرفتار لكنت زبان -5 قدرت بازو- برازنده و بلندپایه -6 عارضهاي دردناك در كمر و از ادوات ورزشي- آشوبگر تروا- در مرحله نخستین- الف روي الف -7 هر یك از باتالقهاي پهناور آب ش//ور- خراب و از هم پاشیده- چروك پوست پیشاني از عصبانیت -8 دست یافتن و رسیدن به مطلوب- زینت موي دخترانعنصر شیمیایي خوراكي- مزرعه كوچك از جالیز -9 جهت اداري- آیینهاي سنتي- پیشروان لشكر -10 براي گزینش گویند- كار سخت و عذابآور- درنده كوچك اندام- بر سینه قهرمان جا ميگیرد -11 نویسنده روسي كتاب رستاخیز- بیم و هراس -12 همبس//تگي خوني- پش//تكار ق//وي- از مقیاسهاي متري- حرف دهن كجي -13 نوع//ي پارچه توري- بخش//ي از گذرگاه كه ویژه عبور وسایل نقلیه است -14 تجزیه علمي یك پدیده- شیر خوراكي عرب- جنس پارچه روپوشي -15 ش//هر آرامگاه كمالالملك- عالقهمند به معاشرت با دیگران د و جوابجدولشماره329 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.