داستان مورينيو و لوكاكو

Jahan e-Sanat - - News -

آخرينشانسقلعهنويي امير قلعهنويي پس از پشت سر گذاشتن يك فصل پرحادثه در تراكتورسازي و بدون اينكه بتواند به موفقيت مورد نظر هواداران اين تيم برسد، از تبريز رفت. مقصد او اما غيرمنتظره بود. ژنرال پرستاره چند سال قبل فوتبال ايران كه سابقه هدايتسپاهاناصفهانرادركارنامهاشداردبازهمراهينصفجهانشدامااينبار ذوبآهنبودكهاوراخواست.اينكهذوبآهنچقدرخصوصياتتيمهايموردنظر قلعهنويي براي مربيگري را دارد يا نه، فعال مشخص نيست اما ذوب در سالهاي اخيرهميشهجزوتيمهايباالنشينجدولبودهوبهلطفهمينموفقيتها،سابقه زيادي هم در ليگ قهرمانان آسيا دارد. ولي اينكه مديران ذوبآهن، قلعهنويي را براي حضور در ليگ هفدهم انتخاب كردهاند يك معني بيشتر ندارد. كرانچاروسپاهان؛بازگشتبهدورانطاليي مديران باشگاه سپاهان در هفتههاي پاياني ليگ شانزدهم رودربايستي را با خودشان كنار گذاشتند و عبداهلل ويسي را بركنار كردند. انتخاب آنها براي ادامه كار، زالتكو كرانچار بود كه چند سال پيش روزگار خوشي را براي تيم اصفهاني رقم زده بود. س//پاهانيها بعد از يكي، دو س//ال فترت و سقوط دوباره، به اصل خودشان برگشتند و با جذب چند ستاره براي ساير مدعيان ليگ خط و نشان كشيدند. حاال آنها باز هم قهرماني ميخواهند و اصال ديگر تحمل نتايج متوسط و حضور در ميانههاي جدول را ندارند. هر نتيجهاي جز اين براي طالييپوشان نصف جهان، ناكامي محسوب ميشود. يحييدرمنگنه يحيي گلمحمدي با پذيرفتن هدايت تراكتورسازي ريسك بزرگي كرد. خيليها معتقدند ش//خصيت و خصوصيات اخالقي يحيي با كار در باش//گاه پرحاشيهاي مثل تراكتورسازي جور درنميآيد اما خودش چنين تصوري ندارد چون س//ابقه هدايت پرسپوليس را هم در كارنامهاش دارد. با اين همه يحيي مش//كالت بزرگي در تبريز دارد. بزرگترين مشكل گلمحمدي، محروميت تراكتورسازي از جذب بازيكن است. او تا نيمفصل بايد با داشتههايش بسازد؛ داش//تههايي كه بهخاطر جدايي چند نفر »آب« هم رفته اس//ت. با وجود اين طرفدارانتراكتورسازياينبهانههارابرايناكامياحتماليتيمشاننميپذيرندو فقطموفقيتاستكه»تيتي«هارادرنقشحاميتيمنگهميداردوگرنهيحيي بايد خودش را براي يك فصل سخت و از آن مهمتر مقابله با فشار خردكننده طرفداران پرشور تراكتورسازي آماده كند.

سرمربيپرتغالچهارسالپيشاعالم كرد كه لوكاكو را نميخواهد اما امسال او را به اولدترافورد آورد.

باشگاه منچستريونايتد شنبه گذشته امضاي ق//رارداد با روملو لوكاكو را تاييد كرد و از اين پس مهاجم بلژيكي زير نظر ژوزه مورينيو كار خواهد كرد. با اين حال، داستانبازيكنبلژيكيوسرمربيپرتغالي از سالها پيش شروع شده بود. چهار سال پيشوزمانيكهمورينيوسرمربيچلسي بود، لوكاكو را نخواست.

آبيهاي لندن در سال 2013 بازيكن بلژيك//ي را ب//ه قراردادي ب//ه ارزش 30 ميليون يورو به اورتون فروختند. چهار س//ال بعد، اين بازيكن با قراردادي 80 ميليوني به يونايتد پيوست. اين انتقال يكيازگرانقيمتترينهادرسطحجهان است. لوكاكو فوتبال خود را از اندرلخت بلژيك شروع كرد. لوكاكو سپس در سال 2012 بهعنوان يك بازيكن آيندهدار به چلسي پيوست و پس از حضور در اورتون، فصل آينده با پيراهن قرمز يونايتد بازي خواهد كرد.

خريد جديد شياطينس//رخ پس از تكميل تس//تهاي پزشكي خود اظهار داشت:منچستريونايتدبزرگترينباشگاه جهان اس//ت. شنبه شب گذشته روملو لوكاكوباارزش57ميليونپوندبهعالوه 15 ميليون پوند اضافات از اورتون راهي منچستريونايتدشد.

وي ديروز پس از تكميل تستهاي پزشكيخوددرلسآنجلساظهارداشت: چه كسي به بزرگترين باشگاه جهان نه ميگوي//د. آنها بهترين اس//تاديوم را در انگليس دارند. بهترين طرفداران و اين فرصت، بزرگترين شانس بزرگ زندگي منبود.منهميشهگفتهبودمكهدوست دارم در تيمي با چالشهاي بزرگ براي دستيابي به جوايز بازي كنم.

لوكاك//و تصري//ح ك//رد: ب//ه نظرم منچستريونايتد در حال حاضر خواستار رس//يدن به تسلط اس//ت. اگر به تاريخ آنها ن//گاه كني متوجه ميش//وي. من ميخواهم قس//متي از اين باشگاه شوم. خيلي خوش//حالم كه چنين موقعيتي نصيبم شده است.

مهاجم بلژيك//ي اضافه كرد: منتظر اي//ن فرص//ت از بچگ//ي ب//ودم. وقتي منچستريونايتد به دنبالم آمد لحظهاي درنگ نكردم زيرا دوست دارم و اميدوارم به تاريخ اين باش//گاه بپيوندم. به همين علت همه توانم را خواهم گذاشت و از اين لحاظ كامال خودم را آماده خواهم كرد.

ام//كان دارد گزينه اورت//ون براي جانش//يني لوكاكو، مهاجم فرانس//وي آرسنال باشد. اورتونيها براي پركردن ج//اي لوكاكو كه به منچس//تريونايتد پيوس//ته، گزينههايي را م//ورد توجه قرارداده است.

براس//اس اعالم روزنام//ه ديليميل، اكنون اين احتمال وجود دارد كه اوليور ژيرو در تي//م اورتون حضور يابد و دوره جديدي را آغازكند. اين مهاجم خارجي در يك فص//ل اخير چندان مورد توجه آرسن ونگر، سرمربي توپچيها نبوده و به همين دليل دلخور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.