قهرماني فرانسه با پيروزي برابر ميزبان

Jahan e-Sanat - - News -

ليگ جهاني واليبال 2017 با قهرماني فرانسه به پايان رسيد. رقابتهاي ليگ جهاني واليبال با برگزاري دو ديدار ردهبندي و فينال به پايان رسيد و فرانسه موفق شد در يك بازي فشرده با غلبه بر برزيل ميزبان، قهرماني اين دوره از رقابتها را جشن بگيرد.

در ديدار ردهبندي ليگ جهاني واليبال تيمهاي كانادا و آمريكا به مصاف ه//م رفتند كه در پايان كانادا با نتيجه س//ه ب//ر يك آمريكا را مغلوب كرد و عنوان س//ومي اين رقابتها را به دس//ت آورد. در اين ديدار در حالي كه آمريكا ست نخست را 25 بر 18 به پيروزي رسيده بود، در سه ست بعدي ب//ا نتاي//ج 25 بر ‪25 02،‬ بر 22 و 25 بر 21 نتيجه را به كانادا واگذار كرد. اين نخستين مدال تيم كانادا در رقابتهاي ليگ جهاني است. كانادا پيش از اين فقط در سال 2003 توانسته بود به دور پاياني راه يابد.

اما در ديدار فينال برزيل كه از حمايت پرشور هوادارانش برخوردار بود، به مصاف فرانسه رفت و در يك بازي نزديك و فشرده، نتيجه را به حريف واگذار كرد. س//ت اول اين ديدار با نتيجه 25 بر 21 به س//ود برزيل پايان يافت اما فرانس//ه نتيجه دو س//ت بعدي را به ترتيب با نتايج 25 بر 15 و 25 بر 23 به سود خود رقم زد. برزيل در ست چهارم 25 بر 19 به برتري رسيد تا برنده اين ديدار و قهرمان اين دوره در ست پنجم مشخص شود. در س//ت پنجم در حاليكه برزيل با نتيجه 11 بر 10 از فرانسه پيش بود، سه امتياز متوالي را به حريف واگذار كرد تا در آستانه شكست در اين ديدار قرار بگيرد. در نهايت فرانسه با پيروزي 15 بر 13 در ست پنجم موفق شد نتيجه اين ديدار را به سود خود رقم بزند و به عنوان قهرماني ليگ جهاني واليبال در سال 2017 دست يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.