مربياني كه فقط قهرماني نجاتشان ميدهد

Jahan e-Sanat - - News -

ليگ هفدهم براي مربيها بسيار سختتر و فشردهتر از ليگهاي قبلي است. جابهجايي مربيان در بين دو فصل فوتبالي، يك اتفاق طبيعي و روتين است. اين اتفاق در همهجاي دنيا ميافتد اما تعدادش منطقي است و نشان از ثبات دارد. هشت تيم از بين تيمهايي كه سال گذشته در ليگ برتر ايران بودند بعد از پايان ليگ شانزدهم مربيانشان را عوض كردند؛ اين يعني 50 درصد تيمها كه عدد نسبتا بزرگي محسوب ميشود. دو تيمي هم كه از ليگ دستهيك به ليگ برتر صعود كردند با همان مربيان وارد گود ليگ مسابقات خواهند شد. شايد براي اينكه بخواهيم از االن دورنمايي از آنچه در ليگ برتر براي مربيان رخ خواهد داد را ببينيم كمي زود باشد اما اين موضوع چندان هم مبهم نيست. برانكووسودايتكرارقهرماني برانكو ايوانكوويچ در ليگ پانزدهم، قهرماني را در روز آخر از دست داد، آنهم بهخاطر خط دفاع و دروازهبانهاي ضعيفش. اين مساله سبب شد در فصل بعد، تيمش را در اين دو خط تقويت كند. ثمره اين كار او، قهرماني زودهنگام در ليگ شانزدهمبود.برانكوتيمشرادرليگقهرمانانآسياهمبهجمعهشتتيمپاياني برد و حاال انتظارها از او بيشتر شده است زيرا پرسپوليس در فصل نقلوانتقاالت باز هم خوب عمل كرد و حاال توقع ميرود روند موفقيتهاي اين تيم بيشتر ادامه پيدا كند اما نقش برانكو در اين مساله چيست؟ بعد از اين تعريف »موفقيت در پرسپوليس«برايبرانكوچيست؟بدونشكاولينتوقع،تكرارقهرمانيدرليگ برتر است. هر نتيجهاي جز اين براي پروفسور، ناكامي تلقي ميشود. فقطقهرمانيمنصوريانرانگهميدارد عليرضا منصوريان سال عجيبي را در استقالل سپري كرد. سرمربي جوان آبيها شروع خوبي در ليگ شانزدهم نداشت و در نيمفصل تا آستانه بركناري پيش رفت اما يك بازي عجيب و غيرمنتظره در مقابل س//پاهان با يك تيم جوان، مديران استقالل را مجاب كرد به او فرصت بيشتري دهند. منصوريان با استقالل موفق شد السد قطر را هم در پليآف ليگ قهرمانان آسيا شكست دهد و وارد اين تورنمنت شود اما شكست در اولين مرحله حذفي اين مسابقات آنهم با نتيجه عجيب شش بر يك، كار را براي او سخت كرد. انتظار از مربياي كه تيمش را سال گذشته نايبقهرمان ليگ كرده، چه ميتواند باشد؟ شكي نيست كه حاال مديران و هواداران استقالل از مربيشان قهرماني ميخواهند زيرا نسبت به سال گذشته تيم پرستارهتري دارند. استقالل مثل پرسپوليس در فصل بعدي ليگ قهرمانان آسيا هم حضور دارد و اين بار صعود از مرحله گروهي هواداران را راضي نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.