بيماري نادر كيميا عليزاده

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

پزش//ك كيمي//ا عليزاده درب//اره آخرين وضعيت او بعد از بازگش//ت از مسابقات جهاني كرهجنوبي گفت: عليزاده دچار نوعي سندرم )گيلن باره( است كه به نوعي سيستم عصبي و عضالت محيطي وي را درگير ميكند و سبب عدم تعادل و فلجي موقت ميشود. البته درمان اين بيماري تا سه هفته طول ميكشد.

سارا جمهوري اظهار كرد: عليزاده در همان كرهجنوبي دچار سرگيجه، بيهوشي و عدم تعادل شده بود به طوري كه بعد از بازگشت از كرهجنوبي به مدت 24 ساعت بيهوش شده بود كه بعد از بستري شدن در بيمارستان و انجام آزمايشهاي مختلف پزشك معالجش شنبه گذشته اين تشخيص را داد كه او مبتال به سندرم »گيلن باره« است. در حقيقت اين سندرم نوعي بيماري است كه در اثر حمله سيستم ايمني بدن به اعصاب محيطي ايجاد ميش//ود و به دنبال اين حمله احس//اس ضعف در ماهيچهها، عدم تعادل، كاهش بينايي و گاهي اوقات سبب فلجي موقت ميشود.

وي با بيان اينكه درمان اين بيماري تا س//ه هفته طول ميكشد تا فرد بهب//ودي كامل خود را پيدا كند، گفت: عليزاده از زماني كه از مس//ابقات جهاني كرهجنوبي بازگش//ته اس//ت در بيمارستان بس//تري است و تحت درمان قرار دارد. اميدوارم بعد از اين مدت عليزاده سالمت جسماني خود را پيدا كند.

جمهوري در پايان همچنين درباره وضعيت آسيبديدگي مچپاي عليزاده و اينكه بعد از مسابقات جهاني كره آيا مشكل خاصي براي او پيش نيامده اس//ت، خاطرنشان كرد: بعد از اينكه ش//رايط جسماني عليزاده بهتر شد، هوشياري كامل و تعادل الزم را پيدا كرد. در آن صورت آسيبديدگي او را نيز دوباره تحت درمان قرار خواهيم داد. االن چون دچار فراموشي موقت است و تعادل كافي ندارد، راجع به وضعيت آسيبديدگي او و اينكه بعد از مسابقات جهاني كره آيا دچار مشكل خاصي شده است يا خير، تصميمات الزم را اتخاذ خواهيم كرد.

به گزارش ايس//نا، اين بيماري مزمن نيست و با يك دوره دارويي قابل درمان است. علت اين بيماري هنوز به روشني مشخص نيست ولي معموال بعد از يك عفونت ويروسي مانند سرماخوردگي يا آنفلوآنزا اتفاق ميافتد. دليلش ميتواند اين باش//د كه سيس//تم ايمني بدن براي مبارزه با عفونت به شدت تالش ميكند و ممكن است در اين ميان به صورت اشتباهي به سلولهاي عصبي خودي حمله كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.