معاون مطبوعاتی کشور مطرح کرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش//اد اسالمی گفت: »رسانههایی که عهدهدار توسعه علمی هستند به افزایش سواد علمی جامعه کمک میکنند و حمایت از این نشریات وظیفه حاکمیت است.«

نشست هماندیشی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اس//المی با مدیران مسوول رس//انههای تخصصی و اختصاصی با موضوع بررسی سیاس//تهای حمایتی از رسانههای تخصصی برگزار شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارش//اد اس//المی در این نشست با بیان اینکه جنس نیازهای نشریات تخصصی متفاوت از دیگر رسانههاست، هدف از برپایی این نشست را هماندیشی برای رفع مشکالت احتمالی و احقاق حقوق صاحبان رسانههای تخصصی عنوان کرد.

او نقش نشریات تخصصی را در پیشرفت علمی کش//ور بسیار موثر دانست و با انتقاد از این نگاه که پیشرفت علمی کشور تنها با تعداد انتشار مقاالت ISI سنجیده میشود، تصریح کرد: »رش//د علمی کش//ور دارای مولفهها و شاخصهای مهمی است که یکی از آنها تعداد مقاالت ISI است. موضوع آموزشوپرورش و میزانبینالمللیبودنآموزشعالیچهازحیث تعداد دانش//جویان ما در خارج از کشور و چه تعداد دانشجویان خارجی که در دانشگاههای ما تحصیل میکنند از دیگر مالکهای مهم ارزیابی پیشرفت علمی جامعه است.«

او س//واد علمی را به عن//وان یکی دیگر از مولفههایارزیابیپیشرفتعلمیجامعهعنوان کرد و با تاکید بر اهمیت ارتباطات علم در دنیای امروز گفت: »نشریات یا رسانههایی که عهدهدار توسعهعلمیدرجامعههستند،بهافزایشسواد علمی جامعه کمک میکنند و حمایت از این نشریاتوظیفهحاکمیتاست.«انتظامیبابیان اینکه مطبوعات تخصصی، مایه افتخار صنف ما هس//تند، افزود: »برخی نشریات تخصصی از چنان وجاهت و مقبولیتی برخوردارند که برایحوزهتخصصیخودحتیجشنوارهبرگزار میکنن//د و داوری آنها مورد قبول بزرگان آن حوزه تخصصی است.«

انتظامی همچنین تاکی//د کرد: »از انعقاد تفاهمنامه مش//ترک با صنوف یا ارگانهایی که نشریه تخصصی مرتبط با آن حوزه منتشر میشود،باهماهنگیانجمنهایصنفیمربوطه مانند تفاهمنامه ریلی استقبال میکنیم.«

او در ادامه به اولویتهای21گانه پیشبینی ش//ده در بسته حمایتی سال 96 اشاره کرد و گفت: »پرداختن به موضوعاتی همچون قرآن و معارف اس//المی، فرهنگ ایثار، ش//هادت و دفاع مقدس، ترویج س//بک زندگی اسالمی ایرانی، هر ی//ک از محورهای42 گانه اقتصاد مقاومتی، ترویج زبان فارسی، پرهیز از واگرایی و تحکیم همبستگی ملی توسط رسانههایی که با گستره توزیع استانهای مرزی منتشر میش//وند، افزایش سواد علمی جامعه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، گردشگری و توسعه ایرانگردی، محیط زیست، وقف، کتاب وکتابخوانیازجملهاولویتهایحمایتیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و رسانههایی که موضوع انتشارش//ان هریک از این موضوعات باشد تا سه برابر بیشتر از دیگر رسانهها مورد حمایت قرار میگیرند.«

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش//اد اس//المی با بیان اینکه امروز فضای رسانهای ب//ر پایه پهنای باند، آنالی//ن بودن و تعامل با مخاطب تعریف میشود، تصریح کرد: »الگوی مص//رف رس//انهای در حال تغییر اس//ت و با ظهور رسانههای مدرن و موبایلمحور، نقش رسانههای س//نتی روز به روز کمتر میشود در عین حال رسانههای بینالمللی، رسانههای محلی و رس//انههای تخصصی در بین دیگر رس//انههای سنتی با فرصت توسعه و افزایش ضریب نفوذ مواجهند.«

انتظامی در همین زمینه به شمارگان پایین روزنامههای کشور اشاره کرد و گفت: »حدود 200 روزنامه داریم که مجموع شمارگان آنها کمتر از 900 هزار نسخه در روز است.«

او همچنین با اشاره به تسهیل صدور مجوز در دولت یازدهم بر اساس قانون و اعطای مجوز فعالیت به پایگاههای خبری، افزود: »ساماندهی و قانونمندسازی پایگاههای خبری، نشریات محلی و نشریات تخصصی اولویتهای سهگانه ما در حوزه اعطای مجوزهاست.«

در ای//ن نشس//ت ک//ه در ادامه سلس//له نشستهایهماندیشیبامحوریتسیاستهای معاون//ت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش//اد اسالمی برگزار شد، 30 تن از مدیران مسوول رس//انههای تخصصی و اختصاصی در حوزه مکت//وب و الکترونی//ک به بی//ان دیدگاهها و نظ//رات خود پرداختند. ل//زوم توجه ویژه به نش//ریات تخصص//ی در طرحه//ای مختلف وزارت فرهنگ و ارش//اد اس//المی، تاکید بر افزایش تعامالت نشریات تخصصی با نهادها و وزارتخانههای مرتبط، افزایش میزان یارانه رسانههای تخصصی یا اختصاصی، حمایت از این نوع رسانهها برای حضور در نمایشگاههای مختلف کشور، ایجاد تسهیالت برای توسعه دفاتر نش//ریات تخصصی در خارج از کشور، تشکیل انجمن نش//ریات تخصصی با هدف توس//عه فعالیت این نوع رسانهها، لزوم توجه ویژهبهپایگاههایخبریتخصصیواختصاصی و کمک به ج//ذب آگهیه//ای دولتی برای نشریات تخصصی و اختصاصی از جمله نکات مورد تاکید مدیران نشریات تخصصی در این نشست بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.