جشنواره تئاتر فجر فراخوان داد

Jahan e-Sanat - - News -

سیوشش//مین جش//نواره بینالمللی تئات//ر فجر یکم تا دوازده//م بهم//ن 1396 و در 7 بخ//ش تخصص//ی برگزار میشود.

فراخوان سیوششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با احترام به دستاوردهای ارزشمند دورههای پیشین جشنواره و ب//ا تمرک//ز بر اصالح بخش//ی از فرآیندها، با هماندیش//ی دستاندرکاران تئاتر کشور، در جهت ارتقای کیفی جشنواره تدوین و منتشر و در آن روند جشنواره با توجه به چند نکته معرفی شده است.

حذف تدریجی بازبینی آثار بهصورت فیلم- تئاتر، با رجوع به اجراهای زنده، اصالح فرآیند انتخاب آثار، با تکیه بر خرد جمعی و مراجعه به آرای طیف وس//یعی از کارشناس//ان و مدی//ران تئاتر، اعتباربخش//ی به جوایز جش//نواره با فرآیند استانداردس//ازی موضوع داوری و کاستن تعداد جوایز مانند دیگر جشنوارههای جهانی تئاتر، توجه به ظرفیتهای نوین اجرای//ی با حمایت از گونههای مختل//ف تئاتر، تالش برای هویتیابی و کارایی اجتماعی جشنواره تئاتر فجر در ترسیم روند جشنواره سی و ششم معرفی شده است.

جشنواره تئاتر فجر که توسط اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارش//اد اس//المی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و موسسه بینالمللی تئاتر)ITI( برگزار میشود شامل بخشهای مرور تئاتر ایران، تئاتر ملل، میهمان، بخش خارج از صحنه، بخش بخش بهعالوه فجر، بخش مسابقه تئاتر ایران و بخش مسابقه تئاتر بینالملل میشود.

بخ//ش م//رور تئاتر ایران ش//امل آثاری خواه//د بود که »تولیدات اجرا شده در تاالرهای نمایشی کشور«، »برگزیدگان جش//نوارههای تئاتر اس//تانی« و »آثار دانشجویی« را در بر میگیرد. توضیحات شرایط و زمانبندی هر بخش به تفکیک در فراخوان آمده است.

بخش خارج از صحنه ش//امل هرگونه اج//را در خارج از صحنه و بیرون از فضاهای تئاتری متعارف، با رویکرد تغییر در قراردادهای اجرایی، مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب است که بر اساس مکان اجرا، در دستههای اجرا در مکانهای نامتعارف )در خیابان، اماکن تاریخی، ورزشگاهها، محیطهای طبیعی، کارخانهها و اماکن متروک ،(...و اجراهای کاربردی )درحوزههای مس//ولیت اجتماعی؛ شامل اجرا با مهاجرین، سالمندان، معلولین، زندانیان، کودکان بیش فعال، اوتیسم، کودکان کار، روش//ندالن، نابینای//ان ...و در خارج از صحنه یا مکانهای مرتب//ط( و پرفورمنس Performance)ترآ (Art قرار میگیرد.

مطابق فراخوان پایان مهلت ثبت در خواس//ت حضور در بخش مرور تئاتر ایران تا 14 مردادماه اعالم ش//ده اس//ت و هنرمندان میتوانند با مطالعه دقیق فراخوان و گاهشمار هر بخش برای حضور در جشنواره سیوششم فجر اقدام کنند.

نش//انی دبیرخان//ه تهران، خیابان حافظ، خیابان اس//تاد شهریار، خیابانهانری کربن، شماره 81، طبقه اول، کدپستی: ‪.11337 -34913‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.