این آمار که استناد ندارد!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعف/ری- اعالم ش//ده که 75 درصد مردم کش//ور به کنسرت نیاز ندارند! ح//اال اینک//ه 75 درصد مردم ب//ه فرض به کنسرت نیاز نداش//ته باشند که البته دلیل نمیشود بساط کنس//رتها را جمع کنیم. خیلی از مردم کشور هم توان خرید خاویار را ندارن//د! از صادراتش خودداری کنی//م؟ بعد این آمار 75 درصدی از کجا آمده؟ سابقه دوستان در آمار دادن متاسفانه خیلی خراب است. همین دوستان بودند که میفرمودند آقای رییسی با اختالف باال رییسجمهور میشود! همین دوستان بودند که میفرمودند: لیستهایش//ان در ش//ورای شهر رای م//یآورد! همین آدمها بودند ک//ه میگفتند صددرصد یک لیس//ت انگلیسی است و مردم رای ندهند! همینها هستند که مدام آمار میدهند و مدام آمارش//ان شکست میخورد! مسخره است اما بیاییم برای برگزاری کنسرت رای بگذاریم و ببینی//م مردم به برگزاری کنس//رت رای منفی 75 درصد میدهند؟ چرا یک حرفهایی میزنند که میش//ود خیلی راحت اشتباه بودنش را به نمایش گذاشت!

کجا نظرسنجی کردهایم که مردم رای بدهند؟ اینکه آمار گرفته باش//ید که چقدر از مردم برای برگزاری کنس//رت به تاالر رفتهاند و بلیت خریدهاند یک قصه اس//ت و اینکه باور داش//ته باشید که این میزان آرا نشاندهنده میزان خواسته مردم باش//د هم یک نکته. االن مردم این کشور مگر چقدر به ورزش//گاهها میروند؟ آزادی و ورزش//گاههای دیگری که مسابقات لیگ برتر در آن برگزار میشود روی هم رفته یک میلیون نفر هم ظرفیت ندارند که تازه نیمش هم پر نمیشود! آیا باید نتیجه بگیریم تنها یکهشتادم مملکت ما به فوتبال نیاز دارند؟ و بعد هم مگر 25 درصد از جمعیت کش//ور کم است؟ 30 نفر به رییسجمهور بیاحترامی میکنند فقط مانده برایشان تیتر بزنید: خیزش و قیام مردمی علیه ظلم و فساد و کرس//نت و توتال! بعد 25 درصد مردم در کشور میروند کنس//رت. به این نتیجه رسیدهاید که باید در کنسرتها را بست؟ خیلی خوبید!

99 درصد مردم ایران در زندگیش//ان یک دانه موش//ک ندیدهاند یا در تولید یا ساختش نظارت یا دخالت نداشتهاند. آیا میشود گفت دنبال موشک نرویم چون 99درصد مردم اصال نمیدانند یک موشک چگونه ساخته میشود؟ هر چیزی را که به توسل به آمار نمیشود اثبات کرد یا مثال فقط 0/01 درصد در ایران به دارویی خاص نیاز دارند. این را هم تولید نکنیم؟ فقط معلوالن به ویلچیر نیاز دارند که تعدادشان زیاد نیست و شاید یک درصد هم نشوند چون به اکثریت نمیرسند از دادن ویلچیر خودداری کنیم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.