اعطای جایزه »تروفو« به بازیگر برنده اسکار

Jahan e-Sanat - - News -

جشنواره بینالمللی فیل//م »جیفونی« ایتالیا مهمترین جایزه ساالنه خود را ب//ه جولین مور، بازیگ//ر برن//ده اس//کار میدهد.

جولی//ن م//ور برای دریافت جایزه افتخاری »فرانس//وا تروف//و« از جش//نواره بینالملل//ی فیل//م »جیفونی« به کش//ور ایتالیا خواه//د رفت، جایزهای ک//ه پی//ش از این به چهرههای سرشناس//ی چ//ون عباس کیارستمی، میکلآنجلو آنتونیونی، باد اسپنسر، بن کینگزلی، ژان رنو، آلبرتو س//وردی، ادوارد نورتون و آلن ریکمن اعطا شده است.

جش//نواره فیلم »جیفون//ی« ایتالیا یک//ی از بزرگترین رویدادهای س//ینمایی جهان ویژه کودکان و نوجوانان است و هر س//اله میزبان هزاران نفر کودک و نوجوان از سراس//ر جهان اس//ت که برای آموختن درباره فیلمسازی و قضاوت درباره فیلمها در قالب هیات داوران به این رویداد سینمایی میآیند و فرصت مالقات با ستارههای سینمایی را نیز پیدا میکنند.

فرانسوا تروفو کارگردان نامدار موج نوی سینمای فرانسه نیز در س//ال 1982 از این جشنواره دیدن کرد و چنان تحت تاثیر قرار گرفت که در نامهای نوشت: »در میان تمامی جشنوارههای سینمایی، جشنواره تیفونی از همه ضروریتر است.«

جولین مور، بازیگر برنده اسکار آمریکایی که امسال به عنوان دریافتکننده جایزه س//ینمایی »تروفو« انتخاب ش//ده است، سابقه همکاری با کارگردانان بزرگی چون رابرت آلتمن، استیون اسپیلبرگ، برادران کوئن، پاول توماس اندرسون، گاس ون سنت و تاد هینس را دارد.

مور عالوه بر کس//ب جایزه اسکار بازیگری برای فیلم »هنوز آلیس«، چهار بار دیگر برای بازی در فیلمهای »دور از بهشت« ،(2002) »س//اعتها« ،(2002) »پای//ان رابط//ه« (1999) و »شبهای بوگی« (1997) نامزد اسکار شده است و برای بازی در فیلم »تغییر بازی« (2012) موفق به کسب جایزه گلدن گلوب و امی نیز شده است.

چهلوهفتمینجشنوارهبینالمللیفیلم»جیفونی«از41 تا 22 ژوئیه 22) تا 31 تیر( در ایتالیا برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.